ReadyPlanet.com
dot
dot

dot


ข่าวสารสภาการแพทย์แผนไทย
ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ รู้ทันเรื่องมะเร็ง กับคู่มือวิชาการโรคมะเร็งและผลงานวิชาการ ศูนย์มะเร็งลพบุรี
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เที่ยวจังหวัดลพบุรี  "เที่ยวเมืองไทย ใกล้กรุงเทพ"
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
helthbe1st.comเฮลธ์บีเฟิร์สท ,จำหน่ายยาแผนปัจจุบัน ,ยาฆ่าพยาธิ,สมุนไพร,ฟ้าทะลายโจร,มะระขี้นก,เพชรสังฆาต,มะรุม,กวาวเครือแดง,กวาวเครือขาว,เห็ดหลินจือแคปซูล,การ์ซีเนีย,เถาเอ็นอ่อน,อาหารเสริม ของMEGA,โอกามิกซ์,หรือวิตามินซีวิสทร้าอะเซโรลาเชอรี


ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่ายแพทย์แผนไทยจังหวัดลพบุรี

     ประวัติความเป็นมาของสถาบัน  
     ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยจังหวัดลพบุรี  ตั้งอยู่ภายในวัดชีป่าสิตาราม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  โดยอาจารย์ พันตรีเรวัติ  พรหมหล่อ เป็นผู้บุกเบิกและผู้อำนวยการศูนย์ ท่านแรก และมีท่านพระครูพิพัฒนาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดชีป่าเป็นองค์อุปถัมภ์และที่ปรึกษา 
     ศูนย์ศึกษา ฯ เริ่มดำเนินการสอนด้านแพทย์แผนไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐  โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย มิให้สูญหาย อีกทั้งเพื่อนำภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง ทางสถาบันได้วางแผนจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนโดยรวมความความคิดของคณาจารย์ในการจัดการหลักสูตรและได้มีการพัฒนาความก้าวหน้าเป็นลำดับ 
     ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยจังหวัดลพบุรี  ได้เข้าโครงการความร่วมมือพัฒนาการแพทย์แผนไทยกับทางสถาบันการแพทย์แผนไทยได้ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทย  มาจนถึงปัจจุบัน
 ส่งผล ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้โดยไม่ต้องเดินทางไปเรียน ที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและลดการสูญเสียเวลา ได้อย่างคุ้มค่าทำให้เพิ่มโอกาสและทางเลือก คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับตนเอง
      วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบัน
      ๑. เพื่อพัฒนาวิชาชีพของวงการการการแพทย์แผนไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
      ๒. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพไได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      ๓. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมสืบสานภูมิปัญญาไทย การแพทย์แผนไทยสู่ความเป็นสากล
      ๔. เพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
      ๕. เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติตนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒และพระราชบัญญัติที่เกียวข้องได้  ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยจังหวัดลพบุรี โทร ๐๓-๖๖๑-๒๙๑๑ คุณสมบัติของผู้เรียนแพทย์แผนไทย
      ๑.) หลักสูตรเภสัชกรรมไทย เวชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทยอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์
      ๒.) หลักสูตรการนวดไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
      ๓.) สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ
      ๔.) มีร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา คือทุพลภาพ
วิธีการเรียนและการปฏิบัติตัวของนักศึกษา
      ๑. ต้องมีความตั้งใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ในระหว่างการเรียนการสอน ไม่สร้างความรำคาญให้ผู้อื่น
      ๒. ต้องให้ความเคารพและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อครู อาจารย์หรือวิทยากรที่มาให้ความรู้
      ๓. จะต้องทบทวนความรู้ที่เรียนอย่างสม่ำเสมอหากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาอาจารย์หรือผู้รู้
      ๔. จะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๘๐ % และผ่านกิจกรรมสำคัญทีกำหนดจึงจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงสาธารณะสุข
      ๕. ไม่สร้างความแตกแยกในหมู่คณะ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นตามวิถีทางประชาธิปไตย
      ๖. จัดให้มีระบบโดยเลือกประธานกรรมการของกลุ่ม เพื่อดูแลช่วยเหลือกันของสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สมัครได้ที่
ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยจังหวัดลพบุรี  วัดชีป่าสิตาราม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  โทร.๐๓-๖๖๑ ๒๙๑๑ โทรสาร ๐๓-๖๔๒-๕๒๒๑
ขั้นตอนการสมัคร
      ๑. ติดต่อขอรับใบสมัครเพื่อศึกษารายละเอียด และเตรียมเอกสารหลักฐาน
      ๒. ขอรับใบสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้นำส่งเจ้าหน้าที่พร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ตามที่สมัครเรียนในแต่ละหลักสูตร(สำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ)
      ๓. ชำระค่าลงทะเบียนตามที่กำหนดในแต่ละหลักสูตร
      ๔. ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ตรวจสอบความเรียบร้อยเอกสารให้ครบถ้วน
      ๕. รับเอกสารการการนัดหมาย จากเจ้าหน้าที่ลมประจำเส้นสิบกับการเกิดโรคและอาการต่างๆarticle

             ลมประจำเส้นประธานสิบ กับการเกิดโรคเเละอาการต่างๆ      ตามความเชื่อของคนโบราณกล่าวว่า เส้นเอ็นมีลักษณะเป็นรูให้ลมเลือดไหลไปได้  ถ้ากำเริบทำให้รุ่มร้อน  เกิดความทุกข์ ถ้าเลือลมดีทำให้สุขสบาย เส้นทีสำคัญมีด้วยกัน 10 เส้น คือ  อิทา ปิงคลา สุมนา กาลทารี  สหัสรังษี ทุวารี  จันทภูสัง รุทัง สิขินี และสุขุมัง

เส้นประธานสิบarticle
ความหมายของเส้นประธาน
            เส้นประธาน คือ เส้นซึ่งเป็นหลักสำคัญของวิชาการนวดไทย ตามที่บูรพาจารย์ได้ถ่ายทอดสืบต่อกันมา เชื่อกันว่ามีเส้นอยู่ในร่างกายถึง 72,000 เส้น แต่ที่เป็นเส้นประธานแห่งเส้นทั้งปวงมีเพียง 10 เส้นเท่านั้น เส้นประธานเป็นทางเดินของลม ซึ่งเป็นพลังกายในที่หล่อเลี้ยงร่างกายให้ทำงานได้ตามปกติ
 
กายบริหารเเบบไทย ท่าฤาษีดัดตน เเละประโยชน์ article

การบริหารเเบบไทย ท่าฤาษีดัดตนพื้นฐาน 15 ท่า
การบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตนจะเกิดประโยชน์สูงสุด ถ้าหายใจเข้าออกอย่างถูกวิธีเเละมีความสัมพันธ์กับการยืดหดของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เเละข้อต่างๆของร่างกาย
ท่าที่ 1 ท่านวดบริเวณกล้ามเนื้อบนใบหน้าถนอมสายตามี 7 ท่า เป็นท่าที่ รศ.นพ.กรุงไกร เจนพาณิชย์ ใช้นวดถนอมสายตา ช่วยบริหารกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า ในเเต่ละท่า ให้กำหนดลมหายใจเข้า-ออกไปด้วย
ท่าที่ 2 ท่าเทพพนม                  ท่าที่ 3 ท่าชูหัตถ์วาดหลัง
ท่าที่ 4 ท่าเกียจ                       ท่าที่ 5 ท่าไล้คาง
ท่าที่ 6 ท่านั่งนวดขา                ท่าที่ 7 ท่ายิงธนู
ท่าที่ 8 ท่าอวดเเหวนเพชร        ท่าที่ 9 ท่าดำรงกายอายุยืน
ท่าที่ 10 ท่านางเเบบ                ท่าที่ 11 ท่านอนหงายผายปอด
ท่าที่ 12 ท่าเต้นโขน                 ท่าที่ 13 ท่ายืนก้มนวดขา
ท่าที่ 14 ท่านอนคว่ำพับบาท     ท่าที่ 15 ท่าองค์เเอ่นเเหงนภักตร์

ลักษณะการนวดแผนไทย
ลักษณะการนวดเเผนไทย
การนวดเเผนไทย เดิมนั้น สามารถเเยกรายละเอียดลักษณะการนวดได้ดังต่อไปนี้

          1. การกด
          2. การคลึง
          3. การบีบ
          4. การดึง
          5. การบิด
          6. การดัด
          7. การตบ การตี หรือ การทุบ การสับ
          8. การเหยียบ
ประวัติการนวดแผนโบราณarticle

 

ประวัติการนวดเเผนโบราณ
           การนวดเเผนโบราณ เป็นทั้งศาสตร์เเละศิลป์ที่มีมาตั้งเเต่โบราณกาล เกิดขึ้นจากสัญชาตญาณเบื้องต้นของการอยู่รอดเมื่อมีอาการปวดเมื่อยหรือเจ็บป่วย ตนเองหรือผู้อยู่ใกล้เคียงมักจะลูบไล้บีบนวดบริเวณดังกล่าว ทำให้อาการปวดเมื่อยคลายลง ที่เเรกก็เป็นไปโดยมิได้ตั้งใจ ต่อมาเริ่มสังเกตเห็นผลของการบีบนวดในบางจุดหรือบางวิธีที่ได้ผล จึงเก็บไว้เป็นประสบการณ์เเละกลายเป็นความรู้ที่สืบทอดกันต่อๆมาหลายคน จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งความรู้ที่ได้จึงสะสมจากลักษณะง่ายๆ ไปสู่ความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น กระทั่งสามารถสร้างขึ้นเป็นทฤษฏี การนวดจึงกลายมาเป็นศาสตร์เเขนงหนึ่งที่มีบทบาทบำบัดรักษาอาการหรือโรคภัยบางอย่าง
ประวัติบรมครูชีวกโกมารภัจจ์article
ขิงมหาโอสถอันเก่าแก่ที่คนไทยและคนเอเชียโบราณรู้จักดี

          ในเหง้าขิงมี สารจำพวก Oleo-resin ซึ่งเป็นสารที่ทำให้มีรสเผ้ดกลิ่นหอม มีน้ำมันหอมระเหยอยู่ประมาณ 1 - 3 % ขึ้นอยู่กับวิธีปลูกและช่วงการเก็บรักษา ในน้ำมันประกอบด้วยสารเคมี ที่สำคัญคือ ซิงจิเบอรีน (Zingiberene) , ซิงจิเบอรอล (Zingiberol) , ไบซาโบลี (bisabolene) และแคมฟีน (camphene) มีน้ำมัน (oleo - resin) ในปริมาณสูง เป็นส่วนที่ทำให้ขิงมีกลิ่นฉุน และมีรสเผ็ด ส่วนประกอบสำคัญ ในน้ำมันซัน ได้แก่ จินเจอรอล (gingerol) , โวกาออล (shogaol) , ซิงเจอโรน (zingerine) มีคุณสมบัติเป็นยากัดบูด กันหืน ใช้ใส่ในน้ำมันหรือไขมัน เพื่อป้องกันการบูดหืน สารที่ทำให้ขิงมีคุณสมบัติเป็นยากันบูด กันหืนได้คือ สารจำพวกฟีนนอล  ปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศมีการนำมาใช้แก้ปวดเก๊าต์ รูมาตอยด์และใช้ต้านมะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อมลูกหมาก
         ขิง Zingiber officinale Roscoe;ต้น : รสเผ็ดร้อน ขับลมให้ผายเรอ แก้จุกเสียด,ใบ : รสเผ็ดร้อน บำรุงกำเดา แก้ฟกช้ำแก้นิ่ว แก้ขัดปัสสาวะ แก้โรคตา ฆ่าพยาธิ, ดอก : รสเผ็ดร้อน แก้โรคประสาทซึ่งทำให้ใจขุ่นมัว ช่วยย่อยอาหาร แก้ขัดปัสสาวะ,ราก : รสหวานเผ็ดร้อนขม แก้แน่น เจริญอาหาร แก้ลม แก้เสมหะ แก้บิด บำรุงเสียงให้เพราะ แก้พรรดึก, ผล : รสหวานเผ็ด บำรุงน้ำนม แก้ไข้ แก้คอแห้ง เจ็บคอ แก้ตาฟาง เป็นยาอายุวัฒนะ ,แก่น : ฝนทำยาแก้คัน

หญ้าดอกขาวสมุนไพรมากคุณค่า

       หญ้าดอกขาว  ( หญ้าหมอน้อย) สมุนไพร มากคุณค่านำมาลดความอยากบุหรี  การนำหญ้าดอกขาว มาใช้เป็นเรื่องแปลกแม้เราจะรู้ซึ้งถึงโทษภัยของบุหรีเป็นอย่างดี แต่การตัดใจจากบุหรี ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย  เช่นผู้ที่สูบบุหรีเป็นอาจิณ ถ้าเราไปถามก็ต้องได้รับคำตอบว่าเลิกยาก อยากเลิกแต่ก็ทำไม่ได้เสียที ดังนั้นข่าวคราวของหญ้าดอกขาว หรือมีชื่อแตกต่างกันไปในท้องถิ่น เช่น หญ้าหมอน้อย หญ้าละออง ถั้วแฮะดิน จึงเป็นความหวัง ของผู้มีจิตใจแน่วแน่ที่ จะต้องการตัวช่วยในการเลิกบุหรี ได้ง่ายขึ้น

น้ำส้มสายชูผสมกับน้ำผึ้ง ประโยชน์มากมาย สำหรับสุขภาพarticle

 น้ำส้มสายชู ผสมกับน้ำผึ้ง มีประโยชน์มากมายน้ำส้มช่วยให้เลือดลมเดินได้ดีทั้งขาและแขนในตำราแพทย์แผนไทยใช้น้ำส้มสายชูเป็นน้ำกระสายยา น้ำส้มสายชูยังช่วยเพิ่มสรรพคุณของยาและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรค ต่าง ๆ ได้มากมายส่วนน้ำผึ้ง ใช้ทาแผล แก้ไข้ตรีโทษและเป็นยาอายุวัฒนะรวมทั้งจัดเป็นน้ำกระสายยาด้วย

[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

healthbe1st.com
Visitbhesaj , Bonmueng Road ,Thahin ,Aumphurmueng
Lopburi ,15000 ,Thailand
Tel. 08-1627-9986 , โทรสาร.03-668-1504
Email: annoppb@gmail.com
Website; http://www.healthbe1st.com