ReadyPlanet.com
dot
dot

dot


ข่าวสารสภาการแพทย์แผนไทย
ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ รู้ทันเรื่องมะเร็ง กับคู่มือวิชาการโรคมะเร็งและผลงานวิชาการ ศูนย์มะเร็งลพบุรี
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เที่ยวจังหวัดลพบุรี  "เที่ยวเมืองไทย ใกล้กรุงเทพ"
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
helthbe1st.comเฮลธ์บีเฟิร์สท ,จำหน่ายยาแผนปัจจุบัน ,ยาฆ่าพยาธิ,สมุนไพร,ฟ้าทะลายโจร,มะระขี้นก,เพชรสังฆาต,มะรุม,กวาวเครือแดง,กวาวเครือขาว,เห็ดหลินจือแคปซูล,การ์ซีเนีย,เถาเอ็นอ่อน,อาหารเสริม ของMEGA,โอกามิกซ์,หรือวิตามินซีวิสทร้าอะเซโรลาเชอรี


ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่ายแพทย์แผนไทยจังหวัดลพบุรี

     ประวัติความเป็นมาของสถาบัน  
     ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยจังหวัดลพบุรี  ตั้งอยู่ภายในวัดชีป่าสิตาราม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  โดยอาจารย์ พันตรีเรวัติ  พรหมหล่อ เป็นผู้บุกเบิกและผู้อำนวยการศูนย์ ท่านแรก และมีท่านพระครูพิพัฒนาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดชีป่าเป็นองค์อุปถัมภ์และที่ปรึกษา 
     ศูนย์ศึกษา ฯ เริ่มดำเนินการสอนด้านแพทย์แผนไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐  โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย มิให้สูญหาย อีกทั้งเพื่อนำภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง ทางสถาบันได้วางแผนจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนโดยรวมความความคิดของคณาจารย์ในการจัดการหลักสูตรและได้มีการพัฒนาความก้าวหน้าเป็นลำดับ 
     ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยจังหวัดลพบุรี  ได้เข้าโครงการความร่วมมือพัฒนาการแพทย์แผนไทยกับทางสถาบันการแพทย์แผนไทยได้ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทย  มาจนถึงปัจจุบัน
 ส่งผล ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้โดยไม่ต้องเดินทางไปเรียน ที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและลดการสูญเสียเวลา ได้อย่างคุ้มค่าทำให้เพิ่มโอกาสและทางเลือก คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับตนเอง
      วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบัน
      ๑. เพื่อพัฒนาวิชาชีพของวงการการการแพทย์แผนไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
      ๒. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพไได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      ๓. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมสืบสานภูมิปัญญาไทย การแพทย์แผนไทยสู่ความเป็นสากล
      ๔. เพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
      ๕. เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติตนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒และพระราชบัญญัติที่เกียวข้องได้  ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยจังหวัดลพบุรี โทร ๐๓-๖๖๑-๒๙๑๑ คุณสมบัติของผู้เรียนแพทย์แผนไทย
      ๑.) หลักสูตรเภสัชกรรมไทย เวชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทยอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์
      ๒.) หลักสูตรการนวดไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
      ๓.) สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ
      ๔.) มีร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา คือทุพลภาพ
วิธีการเรียนและการปฏิบัติตัวของนักศึกษา
      ๑. ต้องมีความตั้งใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ในระหว่างการเรียนการสอน ไม่สร้างความรำคาญให้ผู้อื่น
      ๒. ต้องให้ความเคารพและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อครู อาจารย์หรือวิทยากรที่มาให้ความรู้
      ๓. จะต้องทบทวนความรู้ที่เรียนอย่างสม่ำเสมอหากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาอาจารย์หรือผู้รู้
      ๔. จะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๘๐ % และผ่านกิจกรรมสำคัญทีกำหนดจึงจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงสาธารณะสุข
      ๕. ไม่สร้างความแตกแยกในหมู่คณะ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นตามวิถีทางประชาธิปไตย
      ๖. จัดให้มีระบบโดยเลือกประธานกรรมการของกลุ่ม เพื่อดูแลช่วยเหลือกันของสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สมัครได้ที่
ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยจังหวัดลพบุรี  วัดชีป่าสิตาราม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  โทร.๐๓-๖๖๑ ๒๙๑๑ โทรสาร ๐๓-๖๔๒-๕๒๒๑
ขั้นตอนการสมัคร
      ๑. ติดต่อขอรับใบสมัครเพื่อศึกษารายละเอียด และเตรียมเอกสารหลักฐาน
      ๒. ขอรับใบสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้นำส่งเจ้าหน้าที่พร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ตามที่สมัครเรียนในแต่ละหลักสูตร(สำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ)
      ๓. ชำระค่าลงทะเบียนตามที่กำหนดในแต่ละหลักสูตร
      ๔. ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ตรวจสอบความเรียบร้อยเอกสารให้ครบถ้วน
      ๕. รับเอกสารการการนัดหมาย จากเจ้าหน้าที่สถาบันหรือสถานพยาบาล ทีสภาการแพทยแผนไทยรับรอง

 สภาการแพทยแผนไทยรับรองสถาบันหรือสถานพยาบาล

"ทำไมผู้ที่คิดจะเปิดร้านนวดไทยเพื่อสุขภาพจึงต้องเรียนหลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(นวดไทย) 372 ชั่วโมง "

 "ทำไม ผู้ที่คิดวางแผนจะเปิดร้านนวดไทยเพื่อสุขภาพจึงจำเป็นจะต้องเรียนหลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (นวดไทย) 372 ชั่วโมง"  เพราะต้องใช้ใช้วุฒิบัตรการผ่านการเรียนหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(นวดไทย)  330 หรือ 372 ชั่วโมง เพื่อใช้ประกอบในการขอรับใบอนุญาตสำหรับกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เนื่องจาก ผู้ให้บริการนวดต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงาน/สถาบัน ที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข 

มารู้จัก โรงเรียนนวดแผนไทยวัดชีป่าสิตามราม ( Wat Shepasitaram Thai Traditional  Massage School ) มารู้จัก โรงเรียนนวดแผนไทยวัดชีป่าสิตามราม ( Wat Shepasitaram Thai Traditional Massage School )

    โรงเรียนนวดแผนไทย วัดชีป่าสิตาราม อ.เมือง จ.ลพบุรี ในความร่วมมือของศุนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย   เปิดการเรียนการสอน หลักสูตรนวดไทย) ระยะเวลาในการเรียน 4  เดือน  ช่วงเวลาเรียน ทุกช่วงประมาณเดือน  .ค.  - ม.ค ม.ค. -  ก.ค. ;  ..-กค.- ต.ค.   ของ ปี   การสมัครสามารถทำได้ โดยดำเนินการติดต่อสมัครเรียนพร้อมชำระเงินและลงทะเบียนจองเวลาเรียนได้ล่วงหน้า   มีการเปิดสอนหลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372ชัวโมง และนวดไทย  150 ชั่วโมง  ค่าลงทะเบียนเรียน 7,500. บาท     สามารถติดต่อลงทะเบียนเรียนได้ที่ 094-959 -3924 คุณธัญสุดา  หรือ 086-123-5779 คุณนิด ได้อีกช่องทาง

 โทร.จองได้เลย 036-612911     มือถือ 094-9593924  :คุณกิตติภรณ์ ( โย )  รับจำนวนจำกัด ประมาณรุ่นละ 40 ท่าน 
การเรียน เรียนเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดมีหอพัก คิดเป็นรายวัน ๆ ละ 50 บาท
        หลักสูตรที่เปิดเรียนนี้ สอนเกี่ยวกับ  การนวดพื้นฐาน ,การนวดราชสำนัก ,การนวดเชลยศักดิ์ , การแก้อาการ 13  โรค การทำสมุนไพร อบตัว, ทำลูกประคบสมุนไพร, น้ำมันนวด, ยาหม่อง
       เมือจบหลักสูตรมีประกาศนียบัตรออกให้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากโรงเรียนนวดแผนไทย วัดชีป่าสิตาราม ซึ่งอยู่ในความควบคุมของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดลพบุรี (กศน. ลพบุรี)  ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงสาธารณสุข   ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ โทร. 036-612911 , มือถือ   094-959-3924  คุณกิตติภรณ์ (โย)

ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยวัดชีป่าสิตารามจังหวัดลพบุรีเปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนหลักสูตรต่างๆในสาขาการแพทย์แผนไทย (เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์) เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนหลักสูตรต่างๆ 4 หลักสูตร โทร. 03-661-2911ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย จังหวัดลพบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษา แพทย์แผนไทย และโรงเรียนนวดแผนไทยวัดชีป่าสิตาราม ลพบุรี article

 

ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยวัดชีป่าสิตารามจังหวัดลพบุรีเปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนหลักสูตรต่างๆในสาขาการแพทย์แผนไทย (เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์) เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนหลักสูตรต่างๆ
๑.)ในสาขาการแพทย์แผนไทย ๔ หลักสูตรคือ: -
   ๑.หลักสูตรเภสัชกรรม ไทย ๒.หลักสูตรเวชกรรมไทย ๓.หลักสูตรการผดุงครรภ์ไทย ๔.หลักสูตรการนวดไทย ๘๐๐ ชั่วโมง,เนื่องจากหลักสูตรข้างต้นจะต้องมีการรับมอบตัวศิษย์ก่อนเริ่มเรียนและผู้ที่สมัครและมอบตัวศิษย์ไม่ทันตามกำหนดเวลาข้างต้นสามารถ ลงทะเบียนแสดงความจำนง ไว้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมเข้าชั้นเรียนในปีถัดไปได้  
 หลักสูตรของโรงเรียนนวดแผนไทยวัดชีป่าสิตารามและศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย ลพบุรี
๒.)หลักสูตรระยะสั้น ๔ หลักสูตรคือ:-(หลักสูตรต่อไปนี้สามารถลงทะเบียนแสดงความจำนงไว้ล่วงหน้าได้)
  ๑.หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(นวดไทย)ระยะเวลาการอบรม ๓๗๒ ชั่วโมงเรียน ๔ เดือน
  ๒.หลักสูตรการนวดเท้าเพื่อสุขภาพระยะเวลาการอบรม ๖๐ ชั่วโมงเรียน ๑๐วัน
  ๓.หลักสูตรการนวดน้ำมันตามธาตุเจ้าเรือน(สปา)ระยะเวลาการอบรม ๖๐ ชั่วโมงเรียน ๑๐วัน
  ๔.หลักสูตรการนวดตอกเส้น(Tapping Line,Hammer massage)ระยะเวลาการอบรม ๖๐ ชั่วโมงเรียน ๑๐วัน 
  สมัครได้ที่ ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย ลพบุรี และโรงเรียนนวดแผนไทยวัดชีป่าสิตาราม ,อำเภอเมือง,จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐ ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถาม โทร.๐๓-๖๖๑-๒๙๑๑  
มือถือ๐๙๔-๙๕๙-๓๙๒๔ ฟกซ์.๐๓-๖๔๒-๕๒๑๑ช่วงเวลาเรียนช่วงประมาณเดือน .ค. - ธ.ค. ; ธ.ค. - เม.ย. ; เม.ย.- ส.ค.การสมัครสามารถทำได้ โดยดำเนินการติดต่อสมัครเรียน ด้วยวิธีชำระเงินเงินพร้อมลงทะเบียนจองเวลาเรียนได้ล่วงหน้า โทร.จองได้เลย 03-661-2911 มือถือ 094-959-3924 คุณกิตติภรณ์ ( โย ) 

การฝึกงานของนักศึกษาแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย จังหวัดลพบุรี ,วัดชีป่าสิตาราม ,อ.เมือง,จ.ลพบุรี 15000 ,โทร. 03-661-2911การฝึกงานของนักศึกษาแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต ที่ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยวัดชีป่าสิตาราม จังหวัดลพบุรีarticle
การฝึกงานของนักศึกษาแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต ที่ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยวัดชีป่าสิตาราม จังหวัดลพบุรี  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐ โทร.๐๓-๖๖๑-๒๙๑๑ มือถือ ๐๙๔-๙๕๙-๓๙๒๔  แฟกซ์. ๐๓-๖๔๒-๕๒๑๑
การเรียนนวดตอกเส้น (Tapping Line, Hammer Massage)ของนักเรียนชาวไทยและชาวต่างประเทศที่โรงเรียนนวดแผนไทยวัดชีป่าสิตาราม จังหวัดลพบุรี  Tel.03-661-2911การเรียนนวดตอกเส้น(Tapping Line or Hammer Massage)article

การนวดตอกเส้น (Tapping Line, Hammer Massage)
            ประวัติ การนวดตอกเส้นเป็นภูมิปัญญาแบบลานนาซึ่งเป็นการรักษาแบบโบราณมีความศักดิ์สิทธิ์ถ่ายทอดความรู้สืบทอดกันมาประมาณ 725 ปี ตั้งแต่สมัยเชียงแสน ตามตำราที่บอกกล่าวมาแต่ดั้งเดิมและสืบทอดให้แก่คนในครอบครัว ญาติพี่น้องเท่านั้น ส่วนผู้สืบทอดที่ไม่ใช่ญาติการคัดเลือกให้สืบทอดต้องอาศัยทักษะ ดูนิสัยใจคอของผู้เรียนว่ามีศีลธัมมํหรือไม่  การตอกเส้นคือ การรักษาอาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับเส้นและโรคต่างๆในร่างกายโดยการใช้ลิ่มและค้อนเป็นการกระตุ้นสั่นสะเทือนผู้เป็นหมอตอกเส้นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเส้นต่างๆ โดยเฉพาะเส้นสิบ การตอกเส้นเป็นการรักษาที่คลายเส้นได้เร็วกว่านวด เพราะมุ่งเน้นการกระตุ้นจุดหรือเส้นที่สำคัญในร่างกายของคน ปัจจุบันศาสตร์การนวดตอกเส้นเป็นที่สนใจของชาวไทยชาวรวมทั้งต่างประเทศที่สนใจในการเรียนรู้
คุณสมบัติผู้เข้าเรียนการนวดตอกเส้น : ต้องผ่านหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย การนวดแผนไทย 330 - 372 ชั่วโมง โดยสามารถลงทะเบียนเข้าเรียนหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  " การนวดแผนไทย 330 - 372  ชั่วโมง " ก่อน หลังจากนั้น จึงเริ่มจะเรียน นวดตอกเส้นได้เป็นอย่างดี

ต้นรากสามสิบ  (สาวร้อยผัว ผักชีช้าง ม้าสามต๋อน) Shatavari รากสามสิบ ,สาวร้อยผัว , ผักชีช้าง ,ม้าสามตอน ฯ ,Shatavari,สมุนไพรพันปีของสตรี ที่ถูกลืม คุณค่าของมรดกภูมิปัญญาเหล่าบรรพชน

       รากสามสิบ หรือ ที่กล่าวสืบกันว่า"สาวร้อยผัว" มีทางวิทยาศาสตร์ว่า Asparagus Willd เป็นสมุนไพรที่คนไทยและคนเอเซียใช้กนมาช้านานแล้ว หมอยาโบราณส่วนใหญ่จะรู้ว่าสาวร้อยผัวเป็นยาบำรุงสำหรับสตรี จึงมีชื่อว่า"สาวร้อยผัว" กล่าวคือไม่ว่าจะอายุเท่าใดก็ยังสามารถมีลูกมีผัวได้ ความหมายคล้าย ๆ กับว่าเป็นทำนอง สาวสองพันปีที่ยังดูสาวเสมอ ไม่ใช่กินแล้วสามารถมีผัวได้ร้อยคนอะไรทำนองนั้น และเป็นที่น่าแปลกใจว่าในอินเดียก็เรียกสมุนไพรชนิดนี้ว่า ศตวารี (Shtavari)มีความหมายว่าต้นไม้ที่มีรากร้อยรากหรือบางตำราบอกว่า ผู้หญิงที่มีร้อยสามี "Satavari" (This is an Indai word meaning ' a womean who hasa hindred hudsbands) แม้ว่า สมุนไพรชนิดนี้จะโดดเด่นต่อสตรีเพศ แต่ในอินเดียยังใช้ในการเพิ่มพลังทางเพศชายสำหรับผู้ชาย เป็นยาชูกำลังเช่นเดียวกับโสมเนื่องจาก รากสามสิบ เป็นสมุนไพรธรรมชาติที่มีสรรพคุณบำรุงกำลัง บำรุงร่างกาย ชะลอความชรานอกจากนี้ยังใช้เป็นยาบำรุงกำหนัดในเพศชายได้ด้วย ซึ่งทางภาคเเหนือเรียกว่า " ม้าสามต่อน" ปัจจุบัน มีสารสกัดด้วยน้ำจากรากสามสิบ จากอินเดีย ไปจำหน่ายในสหัฐอเมริกา ในลักษณะเป็น dietary supplement หรืออาหารเสริมที่ขายได้โดยทั่วไป

มฤตยู ที่มาเยือนเงียบ ๆ พยาธิใบไม้ในตับarticle

          พยาธิใบไม้ในตับ : มรณะที่มาเยือนพี่น้องคนไทยอย่างเงียบ ๆ ยาวนาน ทำให้พบว่าไทยติดอันดับ 1 ของโลก ที่พบพยาธิใบไม้ในตับ
          พยาธิคือ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ คอยแย่งอาหารหรือดูดเลือดและมักจะทำให้เกิดอันตรายต่อคนหรือสัตว์ตามอวัยวะต่างๆ ของร่างกายที่มันอาศัยอยู่พยาธิมีมากมายหลายชนิดแตกต่างกัน นอกจากนี้เราสามารถพบระยะต่างๆ ของพยาธิปะปนอยู่ในธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของมัน เช่น ในดิน พื้นหญ้า ในน้ำ ในเนื้อสัตว์ต่างๆ ทั้งสัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ พืชผักต่างๆ น้ำดื่ม และในแมลงพาหะนำโรคหลายชนิด  ปัญหาโรคพยาธิ ใบไม้ตับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังพบประเทศไทยมีผู้ป่วยสูงติดอันดับ 1 ของโลก

ยาอายุวัฒนะ ทิพย์โอสถของบรรพชน ยาอายุวัฒนะ ทิพย์โอสถของบรรพชน article

 " ยาอายุวัฒนะ " ฝรั่งตื่นเต้นกับยาอายุวัฒนะแต่บรรพบุรุษของไทยใช้มานมนานกาลเล

ขมิ้น กับประโยชน์ล้ำค่าคู่คนไทยคู่โลก article

          ขมิ้นนั้นปัจจุบัน มีงานศึกษาวิจัยพบว่ามีคุณค่าต่อสุขภาพยิ่งนัก และยังพบว่าขมิ้นชันโดยเฉพาะในภาคใต้ดีที่สุดในโลก เพราะมีสารสำคัญคือเคอร์คิวมิน และน้ำมันขมิ้นสูงกว่าประเทศอื่นๆ ที่มีการปลูกขมิ้นทั้งหมด คนสมัยก่อนมีการใช้ประโยชน์จากขมิ้นในหลายๆ ด้าน ทั้งเป็นยาภายนอกและยาภายในขมิ้น กับประโยชน์ล้ำค่าช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น มีฤทธิ์ลดการอักเสบ ลดปฏิกิริยาภูมิแพ้ เพิ่มภูมิคุ้นกันให้แก่ร่างกาย มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดหนอง มีฤทธิ์ขับน้ำดีช่วยในการย่อยและป้องกันไม่ให้เป็นนิ่วในถุงน้ำดี มีฤทธิ์ขับลม  ฯลฯ

มะระขี้นกสูงค่าทางโภชนาการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ต้านไวรัส ,กระตุ้นเลือดลม ,ช่วยเจริญอาหาร ,ช่วยลดน้ำตาล,ช่วยฆ่าพยาธิมะระขี้นกสูงค่าทางโภชนาการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน article

 "มะระขี้นก" มีคุณค่าทางโภชนาการคือ ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต เส้นใย เหล็ก วิตามินเอ บี ๑ บี ๒ ไนอาซีน และวิตามินซี ในผลแก่และเมล็ดมีสาร MAP30 ซึ่งมีคุณสมบัติยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัส HIVในหลอดทดลอง และโปรตีนขนาดเล็กน้ำหนัก ๑๑KD มีคุณสมบัติลดน้ำตาลในเลือด เพราะสารสำคัญที่มีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดคือ สารคาแรนติน (charantin) , และสารโพลีเปปไทด์ พี (๕-ไฮดรอกซีเซอโรโทนิน) ใบ ต้น และราก มีอัลคารอยด์และซาโปนิน (saponin) และมีสารทำให้ขมที่เรียกว่า โมมอร์ดิซิน ส่วนในเมล็ดและใบ มีไตรเทอร์ปิน ในผลสด มีซาโปนิน (saponin) และคุณสมบัติขับพยาธิ แก้ไข้แก้ตัวร้อนแก้พิษ ดับพิษ แก้ไข้ แก้แผลอักเสบ แก้ลมคั่งในข้อ แก้ริดสีดวง แก้ท่อน้ำดีอักเสบ แก้ตับม้ามพิการ บำรุงธาตุสมานแผล แก้หอบหืด ฯลฯ

 
ตำลึง ดับพิษร้อนแก้พิษคันจากใบไม้คันหรือหนอนคัน โดยนำใบตำลึงสดสัก ๔-๕ ใบ มาขยี้ เอาน้ำชโลมหรือทาบริเวณที่คันเป็นเริม งูสวัด ดับพิษร้อน ทั้งยัง ดับพิษแก้ไข้ตัวร้อน ดับพิษฝี  ดับพิษสิว แก้ปวดแสบปวดร้อน คุณค่าน่าพิศวงและประโยชน์มากมายของตำลึง article

 การดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้านของไทยมีความเชื่อว่า การกินตำลึงจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน กินก่อนนอนติดต่อกัน ๓ เดือน กล่าวกันว่าน้ำตาลในเลือดก็จะลดลง  ตำลึงเป็นยาเย็น ดับพิษร้อนแก้พิษคันจากใบไม้คันหรือหนอนคัน โดยนำใบตำลึงสดสัก ๔-๕ ใบ มาขยี้ เอาน้ำชโลมหรือทาบริเวณที่คันเป็นเริม งูสวัด ดับพิษร้อน ทั้งยัง ถอนพิษไข้ แก้ไข้ตัวร้อน ดับพิษฝี  ดับพิษสิว แก้ปวดแสบปวดร้อน

 
มะรุมพืชมหัศจรรย์สารพันประโยชน์จริงหรือมะรุมพืชมหัศจรรย์สารพันประโยชน์article

มะรุมพืชมหัศจรรย์สารพันประโยชน์จริงหรือ

ความรู้เรื่องฉลากยาและร้านขายรวมทั้งการเปิดร้านขายยา ?article

         ก่อนลงทุนในกิจการใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นเปิดร้านกาแฟ ร้านซักรีด สำหรับนักลงทุนที่ชาญฉลาดแล้ว คุณคงต้องลงมือทำการบ้านอย่างหนัก สำหรับการเปิดร้านยาให้ประสบความสำเร็จนั้น ผมได้เตรียมข้อมูล “การเปิดร้านยาอย่างไร ให้รอดตายและร่ำรวย”  เป็นการรวบรวมข้อมูลสำหรับเภสัชกร  รวมทั้งผู้ที่สนใจในการเปิดร้านยา จะได้ทราบขั้นตอนต่างๆในการเปิดร้านยา ได้เห็นภาพรวมธุรกิจร้านยาในหลายๆ ด้าน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการค้าปลีก วิชาชีพ จรรยาบรรณและจริยธรรม โดยรวมเนื้อหาตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง การขอใบอนุญาต กลยุทธ์สำคัญๆในการเลือกทำเล งานก่อสร้างร้าน การเลือกสินค้าที่จะมาวางจำหน่ายและแหล่งที่จะซื้อ ไปจนถึงการบริหารคลังสินค้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

นวดไทย 25 จุดเพื่อคลายเครียดนวดไทย 25 จุดเพื่อคลายเครียดarticle

นวดไทย 25 จุดเพื่อคลายเครียด
         ผู้ที่มีปัญหาปวดเมื่อยร่างกายโดยเฉพาะส่วนคอ บ่า และสะบักอยู่เป็นประจำ คนทำงานสำนักงาน นักบริหาร นักวิชาการ เป็นกลุ่มที่มีอาการดังกล่าวอยู่มาก ส่วนใหญ่เกิดจากความเครียดในชีวิตประจำวัน จากการผ่อนคลายความเครียดด้วยการพักผ่อน ทำใจให้สงบ การออกกำลังกาย หางานอดิเรกทำ จะช่วยให้อาการปวดเหล่านี้ทุเลาลงไปได้มาก แต่บางท่านก็เป็นเรื้อรัง จนเส้นบริเวณคอ บ่าและสะบักตึงแข็งมาก การนวดเส้นบริเวณดังกล่าวเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ความเครียดลดลงไปได้

ก่อนหน้า12ถัดไป
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

healthbe1st.com
Visitbhesaj , Bonmueng Road ,Thahin ,Aumphurmueng
Lopburi ,15000 ,Thailand
Tel. 08-1627-9986 , โทรสาร.03-668-1504
Email: annoppb@gmail.com
Website; http://www.healthbe1st.com