ReadyPlanet.com
dot
dot

dot


ข่าวสารสภาการแพทย์แผนไทย
ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ รู้ทันเรื่องมะเร็ง กับคู่มือวิชาการโรคมะเร็งและผลงานวิชาการ ศูนย์มะเร็งลพบุรี
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เที่ยวจังหวัดลพบุรี  "เที่ยวเมืองไทย ใกล้กรุงเทพ"
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
helthbe1st.comเฮลธ์บีเฟิร์สท ,จำหน่ายยาแผนปัจจุบัน ,ยาฆ่าพยาธิ,สมุนไพร,ฟ้าทะลายโจร,มะระขี้นก,เพชรสังฆาต,มะรุม,กวาวเครือแดง,กวาวเครือขาว,เห็ดหลินจือแคปซูล,การ์ซีเนีย,เถาเอ็นอ่อน,อาหารเสริม ของMEGA,โอกามิกซ์,หรือวิตามินซีวิสทร้าอะเซโรลาเชอรี


"ทำไมผู้ที่คิดจะเปิดร้านนวดไทยเพื่อสุขภาพจึงต้องเรียนหลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(นวดไทย) 372 ชั่วโมง "

        เพราะต้องใช้วุฒิบัตรการผ่านการเรียนหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(นวดไทย) 330 หรือ 372 ชั่วโมง เพื่อใช้ประกอบในการขอรับใบอนุญาตสำหรับกิจการนวดเพื่อสุขภาพเนื่องจาก อีกประการผู้ให้บริการนวดต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงาน/สถาบัน ที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข  การขอรับใบอนุญาตสำหรับกิจการนวดเพื่อสุขภาพ

รายละเอียดการขออนุญาต มีดังนี้ การขอรับใบอนุญาตสำหรับกิจการนวดเพื่อสุขภาพ

1. การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด เพื่อการผ่อนคลายหรือเพื่อสุขภาพที่มิใช่เพื่อการรักษาโรคหรือการนวดทั่วไป ให้ถือเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต ดังนี้

1.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดตั้งสถานประกอบกิจการนวดทั่วไป 1) อาคารสถานประกอบกิจการ และบริเวณของสถานประกอบกิจการ ต้องมีความสะอาด มีการระบายอากาศที่ดี และมีแสงสว่างเพียงพอ

 2) มีทางหนีไฟโดยมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงเส้นทางหนีไฟ และมีอุปกรณ์ดับเพลิง

 3) จัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมอย่างเพียงพอสำหรับผู้ให้บริการ และผู้มารับบริการ โดยแยกเป็นเพศชายและเพศหญิง

4) การจัดบริการต้องไม่มิดชิดหรือลับตาจนเกินไป

5) ให้มีการจัดทำทะเบียนและประวัติของผู้ให้บริการนวด เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบได้ และต้องไม่ให้ผู้อื่นที่มิใช่ผู้ที่มีรายชื่อในทะเบียนมาให้บริการนวด

 6) ผู้ให้บริการนวดต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงาน/สถาบัน ที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข

7) ผู้ให้บริการนวดต้องไม่เป็นโรคติดต่อ

8) ผู้จัดตั้งสถานประกอบกิจการต้องรับเป็นภาระในการจัดให้มีการตรวจสุขภาพ สำหรับผู้ให้บริการนวดทุกระยะเวลา

 6 เดือน

 1.2 หลักฐานที่นำมาประกอบการพิจารณาคำขออนุญาต ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ สำนักงานเขต

 1.2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต)

 1.2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ

1.2.3 สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ

 1.2.4 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล

1.2.5 หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ สามารถใช้ประกอบกิจการนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

1.2.6 หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ

1.2.7 หนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเอง

1.2.8 ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

 2. ให้ผู้ประกอบกิจการขอรับใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ หรือกิจการนวดเพื่อสุขภาพ หรือกิจการนวดเพื่อเสริมสวย จากกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ที่ออกตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2559 ดังนี้

1) สถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นขอรับใบรับรองฯ ที่กองการประกอบโรคศิลปะ

2) สถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในท้องที่ต่างจังหวัด ให้ยื่นขอรับใบรับรองฯ ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

 เรียบเรียงและคัดลอกโดย พท.ภ อรรณพ  ผลบุณยรักษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่ายแพทย์แผนไทยจังหวัดลพบุรี

สถาบันหรือสถานพยาบาล ทีสภาการแพทยแผนไทยรับรอง
มารู้จัก โรงเรียนนวดแผนไทยวัดชีป่าสิตามราม ( Wat Shepasitaram Thai Traditional Massage School )
ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย จังหวัดลพบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษา แพทย์แผนไทย และโรงเรียนนวดแผนไทยวัดชีป่าสิตาราม ลพบุรี article
การฝึกงานของนักศึกษาแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต ที่ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยวัดชีป่าสิตาราม จังหวัดลพบุรี article
การเรียนนวดตอกเส้น(Tapping Line or Hammer Massage) article
รากสามสิบ ,สาวร้อยผัว , ผักชีช้าง ,ม้าสามตอน ฯ ,Shatavari,สมุนไพรพันปีของสตรี ที่ถูกลืม คุณค่าของมรดกภูมิปัญญาเหล่าบรรพชน
มฤตยู ที่มาเยือนเงียบ ๆ พยาธิใบไม้ในตับ article
ยาอายุวัฒนะ ทิพย์โอสถของบรรพชน article
ขมิ้น กับประโยชน์ล้ำค่าคู่คนไทยคู่โลก article
มะระขี้นกสูงค่าทางโภชนาการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน article
คุณค่าน่าพิศวงและประโยชน์มากมายของตำลึง article
มะรุมพืชมหัศจรรย์สารพันประโยชน์ article
ความรู้เรื่องฉลากยาและร้านขายรวมทั้งการเปิดร้านขายยา ? article
นวดไทย 25 จุดเพื่อคลายเครียด article
ลมประจำเส้นสิบกับการเกิดโรคและอาการต่างๆ article
เส้นประธานสิบ article
กายบริหารเเบบไทย ท่าฤาษีดัดตน เเละประโยชน์ article
ลักษณะการนวดแผนไทย
ประวัติการนวดแผนโบราณ article
ประวัติบรมครูชีวกโกมารภัจจ์ article
ขิงมหาโอสถอันเก่าแก่ที่คนไทยและคนเอเชียโบราณรู้จักดี
หญ้าดอกขาวสมุนไพรมากคุณค่า
น้ำส้มสายชูผสมกับน้ำผึ้ง ประโยชน์มากมาย สำหรับสุขภาพ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

healthbe1st.com
Visitbhesaj , Bonmueng Road ,Thahin ,Aumphurmueng
Lopburi ,15000 ,Thailand
Tel. 08-1627-9986 , โทรสาร.03-668-1504
Email: annoppb@gmail.com
Website; http://www.healthbe1st.com