ReadyPlanet.com
dot
dot

dot


ข่าวสารสภาการแพทย์แผนไทย
ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ รู้ทันเรื่องมะเร็ง กับคู่มือวิชาการโรคมะเร็งและผลงานวิชาการ ศูนย์มะเร็งลพบุรี
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เที่ยวจังหวัดลพบุรี  "เที่ยวเมืองไทย ใกล้กรุงเทพ"
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
helthbe1st.comเฮลธ์บีเฟิร์สท ,จำหน่ายยาแผนปัจจุบัน ,ยาฆ่าพยาธิ,สมุนไพร,ฟ้าทะลายโจร,มะระขี้นก,เพชรสังฆาต,มะรุม,กวาวเครือแดง,กวาวเครือขาว,เห็ดหลินจือแคปซูล,การ์ซีเนีย,เถาเอ็นอ่อน,อาหารเสริม ของMEGA,โอกามิกซ์,หรือวิตามินซีวิสทร้าอะเซโรลาเชอรี


กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้นกับการเรียนแพทย์แผนไทย

        กายวิภาคศาสตร์(Anatomy)เบื้องต้น กับการเรียนเพทย์แผนไทย

กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) เป็นการศึกษาถึงส่วนต่างๆของร่ายกายคนและสัตว์ซึ่งประกอบโยงใย ขึ้นเป็นรูปร่างนอกจากนี้ยังศึกษาถึงลักษณะตำแหน่งชิ้นส่วน ของตำแหน่งนั้นๆ หรือที่เราเรียก ว่า“อวัยวะ” ของร่างกาย ว่าอยู่ที่ใด ประกอบขึ้นเป็นรูปร่างได้อย่างไร

.......... คำว่า Anatomy เป็นคำภาษากรีก ซึ่งแปลว่า การชำแหละ หรือการตัดทอนออกเป็นส่วนย่อย ๆเพื่อทำการศึกษาแยกแยะดูรายละเอียดต่าง ๆ การศึกษากายวิภาคศาสตร์จึงสามารถแบ่งออกได้ 3  ลักษณะคือ

          1. ศึกษาถึงชิ้นส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่มองเห็นด้วยตาเปล่า

          2. ศึกษาโดยอาศัยกล้องจุลทรรศน์ส่วนขยายส่วนที่เล็กมาก

         3. ศึกษาถึงความเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของส่วนต่าง ๆ ในร่างกายตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนเจริญเติบโตเต็มที่

 

            สรีรวิทยา (Physiology) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับชิ้นส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของคนและสัตว์เหมือนกันกับกายวิภาคศาสตร์แตกต่างกัน ตรงที่กายวิภาคศาสตร์ ศึกษาถึงลักษณะรูปร่างและตำแหน่งที่ตั้งของชิ้นส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย ดังนั้นกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาก็คือ การศึกษาถึงส่วนต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายของคน และสัตว์และว่าด้วยหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ในร่างกายซึ่งมีผลทำให้มนุษย์และสัตว์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

ความรู้เบื้องต้น กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 

ข้อมูลเรื่องกายวิภาคดู Video ได้จาก youtube ตามหัวข้อ

:เรื่องกายวิภาค(Anatomy) GuntherVon Hagens 1/5 

: เรื่องกายวิภาค(Anatomy) GuntherVon Hagens 2/5

: เรื่องกายวิภาค(Anatomy) GuntherVon Hagens 3/5

: เรื่องกายวิภาค(Anatomy) GuntherVon Hagens 4/5

: เรื่องกายวิภาค(Anatomy) GuntherVon Hagens 5/5

 การศึกษาเรื่องกายวิภาค(Anatomy)นั้นให้ความสำคัญกับเรื่องโครงสร้าง(structure)ข้อต่อ ต่างๆของกระดูกภายในร่างกายของคนและศึกษาการเคลื่อนที่อวัยวะในแต่ละส่วนนั้นมีผลสัมพันธ์อย่างไรกับกล้ามเนื้อในส่วนบริเวณนั้นเพื่อใช้เป็นหลักอ้างอิงสำหรับเรื่องของกายวิภาคนี้ ในเบื้องต้นจะกล่าวถึงกายวิภาคของมนุษย์ก่อน

ร่างกายมนุษย์ในวัยผู้ใหญ่นั้นมีจำนวนกระดูกทั้งหมด 206 ชิ้น จำแนกได้ดังนี้
-กระโหลกศรีษะส่วนกลาง(cranium) 8 ชิ้น
-กระดูกส่วนใบหน้า(face) 14 ชิ้น
-กระดูกส่วนหู(ear) ประกอบด้วย
     กระดูกรูปค้อน(malleus) 2 ชิ้น
     กระดูกรูปทั่ง(incus) 2 ชิ้น
     กระดูกรูปโกลนม้า(stapes) 2 ชิ้น
-กระดูกโคนลิ้น(hyoid bone) 1 ชิ้น
-กระดูกสันหลัง(vertebral column+sacrum+coccyx) 26 ชิ้น
-กระดูกหน้าอก(sternum) 1 ชิ้น
-กระดูกซี่โครง(ribs) 24 ชิ้น
-กระดูกส่วนแขน(upper extermity) 64 ชิ้น
-กระดูกส่วนขา(lower extermity) 62 ชิ้น
  รวม 206 ชิ้น
โดยในเนื้อหาส่วนนี้แนะนำให้จดจำในส่วนของลักษณะทางกายภาพ สัดส่วน
ความสั้น-ยาวของกระดูก เพื่อศึกษาและนำมาเปรียบเทียบกับส่วนอื่นๆ
 การศึกษาเรื่องกายวิภาค(Anatomy)ให้ความสำคัญกับเรื่องโครงสร้าง(structure)ข้อต่อ ต่างๆของกระดูกภายในร่างกายของคนและสัตว์และศึกษาการเคลื่อนที่อวัยวะในแต่ละส่วนนั้นมีผลสัมพันธ์อย่างไรกับกล้ามเนื้อ
ในส่วนบริเวณนั้นเพื่อใช้เป็นหลักอ้างอิงสำหรับการแอนิเมทท่าทางในแต่ละโพสโดยสำหรับเรื่องของกายวิภาคนี้ การอธิบายจะไม่เน้นว่าจะต้องจดจำชื่อกระดูกหรือกล้ามเนื้อโดยละเอียดแต่ก็จะกล่าวถึงไว้เพื่อเป็นการอ้างอิงถึงเท่านั้น
ในเบื้องต้นจะกล่าวถึงกายวิภาคของมนุษย์ก่อน
ร่างกายมนุษย์ในวัยผู้ใหญ่นั้นมีจำนวนกระดูกทั้งหมด 206 ชิ้น จำแนกได้ดังนี้
-กระโหลกศรีษะส่วนกลาง(cranium) 8 ชิ้น
-กระดูกส่วนใบหน้า(face) 14 ชิ้น
-กระดูกส่วนหู(ear) ประกอบด้วย
     กระดูกรูปค้อน(malleus) 2 ชิ้น
     กระดูกรูปทั่ง(incus) 2 ชิ้น
     กระดูกรูปโกลนม้า(stapes) 2 ชิ้น
-กระดูกโคนลิ้น(hyoid bone) 1 ชิ้น
-กระดูกสันหลัง(vertebral column+sacrum+coccyx) 26 ชิ้น
-กระดูกหน้าอก(sternum) 1 ชิ้น
-กระดูกซี่โครง(ribs) 24 ชิ้น
-กระดูกส่วนแขน(upper extermity) 64 ชิ้น
-กระดูกส่วนขา(lower extermity) 62 ชิ้น
  รวม 206 ชิ้น

โดยในเนื้อหาส่วนนี้แนะนำให้จดจำในส่วนของลักษณะทางกายภาพ สัดส่วน
ความสั้น-ยาวของกระดูก เพื่อศึกษาและนำมาเปรียบเทียบกับส่วนอื่นๆ

การจัดกระดูกในต่างประเทศเพื่อการเปรียบเที่ยบ  Chiropractic Adjustment For Lower Back Pain Demonstration by Austin Chiropractic Care

 
ประวัติศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย จังหวัดลพบุรี

ความเป็นมาของสถาบัน
ลิงค์ ข้อมูล สมุนไพรไทยตำรายาไทย เพื่อการศึกษาแพทย์แผนไทย,โรคติดต่อนำโดยแมลง,สมุนไพรในสวนพฤกษศาสตร์สายยาไทย ฯCopyright © 2010 All Rights Reserved.

healthbe1st.com
Visitbhesaj , Bonmueng Road ,Thahin ,Aumphurmueng
Lopburi ,15000 ,Thailand
Tel. 08-1627-9986 , โทรสาร.03-668-1504
Email: annoppb@gmail.com
Website; http://www.healthbe1st.com