ReadyPlanet.com
dot
dot

dot


ข่าวสารสภาการแพทย์แผนไทย
ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ รู้ทันเรื่องมะเร็ง กับคู่มือวิชาการโรคมะเร็งและผลงานวิชาการ ศูนย์มะเร็งลพบุรี
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เที่ยวจังหวัดลพบุรี  "เที่ยวเมืองไทย ใกล้กรุงเทพ"
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
helthbe1st.comเฮลธ์บีเฟิร์สท ,จำหน่ายยาแผนปัจจุบัน ,ยาฆ่าพยาธิ,สมุนไพร,ฟ้าทะลายโจร,มะระขี้นก,เพชรสังฆาต,มะรุม,กวาวเครือแดง,กวาวเครือขาว,เห็ดหลินจือแคปซูล,การ์ซีเนีย,เถาเอ็นอ่อน,อาหารเสริม ของMEGA,โอกามิกซ์,หรือวิตามินซีวิสทร้าอะเซโรลาเชอรี


ความเป็นมาของสถาบัน

ความเป็นมาของสถาบัน 
 ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยจังหวัดลพบุรี  ตั้งอยู่ภายในวัดชีป่าสิตาราม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  โดยอาจารย์ พันตรีเรวัติ  พรหมหล่อ เป็นผู้บุกเบิกและผู้อำนวยการศูนย์ ท่านแรก และมีท่านพระครูพิพัฒนาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดชีป่าเป็นองค์อุปถัมภ์และที่ปรึกษา
  เริ่มดำเนินการสอนด้านแพทย์แผนไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530  โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย มิให้สูญหาย อีกทั้งเพื่อนำภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง ทางสถาบันได้วางแผนจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนโดยรวมความความคิดของคณาจารย์ในการจัดการหลักสูตรและได้มีการพัฒนาความก้าวหน้าเป็นลำดับ
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยจังหวัดลพบุรี  ได้เข้าโครงการความร่วมมือพัฒนาการแพทย์แผนไทยกับทางสถาบันการแพทย์แผนไทยได้ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทย  มาจนถึงปัจจุบัน
 ส่งผล ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้โดยไม่ต้องเดินทางไปเรียน ที่กระทรวงสาธารณะสุขเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและลดการสูญเสียเวลา ได้อย่างคุ้มค่าทำให้เพิ่มโอกาสและทางเลือก คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับตนเอง
              วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบัน
 1. เพื่อพัฒนาวิชาชีพของวงการการการแพทย์แผนไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพไได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมสืบสานภูมิปัญญาไทย การแพทย์แผนไทยสู่ความเป็นสากล
 4. เพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 5. เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติตนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติที่เกียวข้องได้

ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย จังหวัดลพบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา แพทย์แผนไทย ประจำปี ๒๕๕๔ ตั้งแต่ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔   


ศูนยศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยวัดชีป่าสิตารามจังหวัดลพบุรีเปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนหลักสูตรต่างๆในสาขาการแพทย์แผนไทย (เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์) เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนหลักสูตรต่างๆ
1.) ในสาขาการแพทย์แผนไทย 4 หลักสูตรคือ: --
(โดยเฉพาะ 4 หลักสูตรต่อไปนี้คือ 1.หลักสูตรเภสัชกรรม ไทย, 2. หลักสูตรเวชกรรมไทย, 3. หลักสูตรการผดุงครรภ์ไทย 4. หลักสูตรการนวดไทย 800 ชั่วโมง, เปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 54 ถึง 29ธันวาคม 54 ,เนื่องจากหลักสูตรข้างต้นจะต้องมีการรับมอบตัวศิษย์ก่อนเริ่มเรียนและผู้ที่สมัครไม่ทันตามกำหนดเวลาข้างต้นสามารถ ลงทะเบียนแสดงความจำนง ไว้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมเข้าชั้นเรียนในปีถัดไปได้)
1. เภสัชกรรมไทยเรียนเฉพาะวันเสาร์ 2 ปีค่าลงทะเบียนปีละ 5,000 บาทหลักสูตรเรียนจบแล้วสามารถไปสอบเพื่อรับใบประกอบโรคศิลปะหรือรับประกาศนียบัตรเพื่อไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (ม.ส.ธ.) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. เวชกรรมไทยเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ 2 ปีค่าลงทะเบียนปีละ 5,000 บาทหลักสูตรเรียนจบแล้วสามารถไปสอบเพื่อรับใบประกอบโรคศิลปะหรือรับประกาศนียบัตรเพื่อไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (ม.ส.ธ.) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. หลักสูตรการผดุงครรภ์ไทยเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ 1 ปีค่าลงทะเบียน 3,000 บาทเรียนจบแล้วสามารถไปสอบเพื่อรับใบประกอบไทยโรคศิลปะสาขาการผดุงครรภ์ไทย
4. หลักสูตรการนวดไทย 800 ชั่วโมงเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ 2 ปีค่าลงทะเบียนปีละ 5,000 บาทเรียนจบแล้วสามารถไปสอบเพื่อรับใบประกอบโรคศิลปะสาขาการนวดไทยเพื่อไปประกอบอาชีพผู้ที่เรียนสำเร็จตามหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขทางศูนย์ฯมีสื่อการเรียนการสอนครบครันดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเชี่ยวชาญประสบการณ์สูงห้องเรียนติดเครื่องปรับอากาศมีสถานที่ฝึกงานอย่างเป็นระบบผู้อยู่ต่างจังหวัดมีหอพักชั่วคราวให้ด้วยทุกๆหลักสูตรผู้ที่เรียนสำเร็จสามารถไปประกอบอาชีพได้ตามกฎหมาย
2.) หลักสูตรระยะสั้น 3 หลักสูตรคือ: --
เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนหลักสูตรต่างๆในสาขาการแพทย์แผนไทยดังนี้ (หลักสูตรต่อไปนี้สามารถลงทะเบียนแสดงความจำนงไว้ล่วงหน้าได้)
1. หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (นวดไทย) ระยะเวลาการอบรม 372 ชั่วโมงเรียน 3 เดือนค่าลงทะเบียน 5,000 บาท (พร้อมหนังสือและอุปกรณ์การเรียน)
2. หลักสูตรการนวดเท้าเพื่อสุขภาพระยะเวลาการอบรม 60 ชั่วโมงเรียน 10 วันค่าลงทะเบียน 5,000 บาท (พร้อมหนังสือและอุปกรณ์การเรียน)
3. หลักสูตรการนวดน้ำมันตามธาตุเจ้าเรือน (สปา) ระยะเวลาการอบรม 60 ชั่วโมงเรียน 10 วันค่าลงทะเบียน 5,000 บาท (พร้อมหนังสือและอุปกรณ์การเรียน)
ผู้ที่เรียนสำเร็จตามหลักสูตรข้างต้นจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีสื่อการเรียนการสอนครบดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเชี่ยวชาญประสบการณ์สูงห้องเรียนติดเครื่องปรับอากาศมีสถานที่ฝึกงานอย่างเป็นระบบผู้อยู่ต่างจังหวัดมีหอพักชั่วคราวให้ด้วย
ทุกๆหลักสูตรผู้ที่เรียนสำเร็จสามารถไปประกอบอาชีพได้ตามกฎหมาย
ทุกหลักสูตรเปิดรับสมัครทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไประหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยวัดชีป่าสิตารามโทร. 03-661-2911,แฟ็กซ์.03- 642- 5221 มือถือ 094-959-3924 คุณกิตติภรณ์ (โย)
ตารางการเรียนการสอน ของ ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย จังหวัดลพบุรี
- วันเสาร์ เภสัชกรรม 
- วันเสาร์ นวดไทย      800  ชั่วโมง
- วันเสาร์ผดุงครรภ์ไทย
- เสาร์และอาทิตย์ นวดไทย 372 ชั่วโมง
- วันอาทิตย์ เวชกรรมไทย
- หลักสูตร การนวดไทย 372 ชั่วโมง วันเวลาเรียนสอบถามตอนลงทะเบียนเรียน
- หลักสูตร การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60ชั่วโมง วันเวลาเรียนสอบถามตอนลงทะเบียนเรียน
- หลักสูตร การนวดน้ำมันตามธาติเจ้าเรือน 60 ชั่วโมง วันเวลาเรียนสอบถามตอนลงทะเบียนเรียน

 
ประวัติศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย จังหวัดลพบุรี

ลิงค์ ข้อมูล สมุนไพรไทยตำรายาไทย เพื่อการศึกษาแพทย์แผนไทย,โรคติดต่อนำโดยแมลง,สมุนไพรในสวนพฤกษศาสตร์สายยาไทย ฯ
กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้นกับการเรียนแพทย์แผนไทยCopyright © 2010 All Rights Reserved.

healthbe1st.com
Visitbhesaj , Bonmueng Road ,Thahin ,Aumphurmueng
Lopburi ,15000 ,Thailand
Tel. 08-1627-9986 , โทรสาร.03-668-1504
Email: annoppb@gmail.com
Website; http://www.healthbe1st.com