ReadyPlanet.com
dot
dot

dot


ข่าวสารสภาการแพทย์แผนไทย
ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ รู้ทันเรื่องมะเร็ง กับคู่มือวิชาการโรคมะเร็งและผลงานวิชาการ ศูนย์มะเร็งลพบุรี
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เที่ยวจังหวัดลพบุรี  "เที่ยวเมืองไทย ใกล้กรุงเทพ"
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
helthbe1st.comเฮลธ์บีเฟิร์สท ,จำหน่ายยาแผนปัจจุบัน ,ยาฆ่าพยาธิ,สมุนไพร,ฟ้าทะลายโจร,มะระขี้นก,เพชรสังฆาต,มะรุม,กวาวเครือแดง,กวาวเครือขาว,เห็ดหลินจือแคปซูล,การ์ซีเนีย,เถาเอ็นอ่อน,อาหารเสริม ของMEGA,โอกามิกซ์,หรือวิตามินซีวิสทร้าอะเซโรลาเชอรี


กิมิชาติ (จุลชีพ) เหล่าสัตว์ต่างๆ ที่อาศัยในร่างกายมนุษย์ ยึดกายเป็นรังแห่งโรคร้ายแรงเรื้อรัง ต้นเหตุของการบันทอนความยืนยาว ของชีวิตมนุษย์

กิมิชาติ  เหล่าสัตว์ต่างๆ ที่อาศัยในร่างกายมนุษย์ ยึดกายเป็นรังแห่งโรคร้ายแรงเรื้อรัง 
 กิมิชาติ:  (แบบ) น.หนอน , สัตว์ชาติหนอน ,สัตว์ชนิดหนอน  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕)
 พยาธิ  :  (พะยาด) น. ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ซึ่งอย่างน้อยในระยะหนึ่งในชีวิติจะเป็นปรสิตอยู่ในมนุษย์ละสัตว์ ชนิดตัวแบน เช่นพยาธิใบไม้ พยาธิตัวตืด ชนิดตัวกลมหรือหนอนพยาธิ  เช่นพยาธิ  ไส้เดือน  พยาธิเส้นด้าย พยาธิแซ่ม้า ; ชื่อโรคอย่างหนึ่งที่เกิดที่ผิวหนัง (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕)
 กิมิชาติ:  แบคที่เรีย-ไวรัส-จุลินทรีย์-หนอน-พยาธิ 
(พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกายมหานิทเทส เล่ม ๕ ภาค ๑หน้าที่ ๒๔๐-๒๔๒)
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เล่ม ๕ ภาค ๑ - หน้าที่ ๒๔๐ บรรดาบทเหล่านั้น  บทว่า  กาโย  ได้กล่าวไว้แล้วในสติปัฏฐานกถาในหนหลังโดยนัยเป็นต้นว่า  ชื่อว่า กาย เพราะอรรถว่าเป็น ที่อยู่ของสิ่งน่าเกลียดทั้งหลาย.
ชื่อว่า   ถ้ำ   เพราะอรรถว่า   เป็นห้องที่อยู่ของกิเลสร้าย ๆ  มีราคะเป็นต้น.  อาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่า  เพราะอรรถว่าปกปิดก็มี, ดุจในประโยคมีอาทิว่า  ไปรับอารมณ์ได้ไกล เทียวไปดวง เดียว  ไม่มีรูปร่างมีหทัยรูปเป็นถ้ำที่อาศัย   ดังนี้.
ชื่อว่า  ร่างกาย   เพราะอรรถว่า   ถูกกิเลสมีราคะเป็นต้นเผา  ดุจในประโยคมีอาทิว่า    เขาเหล่านั้นละร่างมนุษย์แล้วดังนี้.
ชื่อว่า  ร่างกายของตน  เพราะอรรถว่า  กระทำให้มัวเมา   ดุจในประโยคมีอาทิว่า   ร่างกายของตนเป็นของเปื่อยเน่าทำลายไป   เพราะชีวิต มีความตายเป็นที่สุด  ดังนี้.
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เล่ม ๕ ภาค ๑ - หน้าที่ ๒๔๑ ชื่อว่า จอมปลวก เพราะเป็นที่อยู่ของเหล่ากิมิชาติทั้งหลายดุจในประโยคมีอาทิว่า ดูก่อนภิกษุ คำว่าจอมปลวกนี้แล  เป็นชื่อของกาย ซึ่งประกอบด้วยมหาภูตรูป ๔ นี้.  เหมือนอย่างว่า  จอมปลวกภายนอกท่านเรียกว่า   จอมปลวก   ด้วยเหตุ ๔ ประการ   คือคายออก   ผู้คายออก   คายความริษยาออก  คายน้ำมันสำหรับเชื่อมออก.  ด้วยว่าจอมปลวกนั้น  ชื่อว่าจอมปลวก  เพราะอรรถว่า คายสัตว์ต่าง ๆ  มีงู  พังพอน   หนูและตุ๊กแกเป็นต้น.  ชื่อว่า  จอมปลวก  เพราะอรรถว่า  ตัวปลวกทั้งหลายใช้จะงอยปากคาบดินก้อนเล็ก ๆ มาคายออกก่อขึ้นสูงประมาณสะเอวบ้าง ประมาณชั่วบุรุษบ้าง   แม้ฝนตกถึง ๗ สัปดาห์ก็ไม่พังทลาย   เพราะน้ำมันคือน้ำลายที่ตัวปลวกทั้งหลายคายออกเชื่อมยึดไว้. แม้ในฤดูร้อน เมื่อเอาดินกำมือหนึ่งแต่จอมปลวกนั้น มาบีบด้วยกำมือที่จอมปลวกนั้น  น้ำมันก็ไหลออก.
 ชื่อว่า  จอมปลวก  เพราะอรรถว่า   คายน้ำมันสำหรับเชื่อมออก ด้วยประการฉะนี้. แม้กายนี้ก็ฉันนั้น ชื่อว่าจอมปลวก     เพราะอรรถว่าคายออกซึ่งของไม่สะอาดมีประการต่าง ๆ โดยนัยเป็นต้นว่า   คายขี้ตาจากนัยน์ตา.   พระพุทธเจ้า  พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระขีณาสพทั้งหลายทิ้ง อัตภาพด้วยสละความใคร่ในอัตภาพนี้  ดังนั้นจึงชื่อว่าจอมปลวก   เพราะอรรถว่า   อันพระอริยะทั้งหลายคายแล้ว   ก็มี.
 อนึ่ง  กายนี้อันกระดูกสามร้อยท่อนตั้งไว้  มีเอ็นเป็นเครื่องผูก มีเนื้อเป็นเครื่องฉาบทา  หุ้มห่อไว้ด้วยหนังสด   ย้อมไว้ด้วยผิว  ล่อลวงเหล่าสัตว์.ทั้งหมดนั้นอันพระอริยะทั้งหลายตายแล้วทีเดียวดังนั้นจึงชื่อว่าจอมปลวกเพราะอรรถว่า    คายความริษยาออก   ก็มี.  กายนี้เชื่อมไว้ด้วยน้ำมันคือ 
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เล่ม ๕ ภาค ๑ - หน้าที่ ๒๔๒ ตัณหา ที่พระอริยะทั้งหลายคายแล้วนั่นแลเพราะตัณหาให้เกิดแล้วอย่างนี้ว่าตัณหาให้บุรุษเกิด แล่นไปสู่จิตของบุรุษนั้น ดังนั้นจึงชื่อว่าจอมปลวกเพราะอรรถว่า  คายน้ำมันสำหรับเชื่อมออก ก็มี.เหล่าสัตว์ต่าง ๆ ภายในจอมปลวก ย่อมเกิด ถ่ายอุจจาระ  ปัสสาวะนอนเจ็บไข้ ตายตกไปในจอมปลวกนั้นเอง.จอมปลวกนั้น เป็นเรือน-ตลอด เป็นส้วม เป็นโรงพยาบาล และเป็นสุสานของสัตว์เหล่านั้นด้วยประการฉะนี้  ฉันใด   แม้ร่างกายของกษัตริย์มหาศาลเป็นต้นก็ฉันนั้นมีกิมิชาติประมาณแปดหมื่นเหล่า   โดยการนับเหล่า   อย่างนี้คือ   เหล่าสัตว์ที่อาศัยผิว   เหล่าสัตว์ที่อาศัยหนัง   เหล่าสัตว์ที่อาศัยเนื้อ   เหล่าสัตว์ที่อาศัยเอ็น เหล่าสัตว์ที่อาศัยกระดูก เหล่าสัตว์ที่อาศัยเยื่อในกระดูก  ย่อมเกิดถ่ายอุจจาระปัสสาวะ   นอนกระสับกระส่ายด้วยความไข้ตายตกไปภายในกายนั่นแหละ   
 โดยไม่คิดนึกว่า  นี้เป็นกายของผู้มีอานุภาพมาก  ที่คุ้มครองรักษาแล้ว ประดับตกแต่งแล้ว กายแม้นี้ย่อมเป็นเรือนตลอด  เป็นส้วมเป็นโรงพยาบาล และเป็นสุสานของสัตว์เหล่านั้น  ด้วยประการฉะนี้
 ดังนั้นจึงนับว่า ปลวก. ชื่อว่า รัง เพราะเป็นที่เก็บ  คือเป็นรังแห่งโรคเป็นต้น ดุจในประโยคว่า  รูปนี้เป็นรังแห่งโรคผุพัง   ดังนี้.
 ในปัจจุบัน   เหล่า กิมิชาติ  หรือที่เราเรียกว่าพยาธิ  :  (พะยาด) น. ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ซึ่งอย่างน้อยในระยะหนึ่งในชีวิติจะเป็นปรสิตอยู่ในมนุษย์ละสัตว์ ชนิดตัวแบน เช่นพยาธิใบไม้ พยาธิตัวตืด ชนิดตัวกลมหรือหนอนพยาธิ  เช่นพยาธิ  ไส้เดือน พยาธิเส้นด้าย พยาธิแซ่ม้า ; ชื่อโรคอย่างหนึ่งที่เกิดที่ผิวหนัง สามารถเข้าอาศัยร่างกายมนุษย์   เช่นใน อาศัยผิว   เหล่าสัตว์ที่อาศัยหนัง (ทำให้เกิดแผล ทำให้เกิดสิว หายยาก)  เหล่าสัตว์ที่อาศัยเนื้อ   เหล่าสัตว์ที่อาศัยเอ็น เหล่าสัตว์ที่อาศัยกระดูก  เหล่าสัตว์ที่อาศัยเยื่อในกระดูก  ช่องท้อง ล้ำไส้  ตับ ปอด หัวใจ  ต้องน้ำเหลือง ต่อมลูกหมาก (ในชาย)   ในมดลูก(ในหญิง) ในคอ ในโพรงจมูก   เมื่อรักษาหมอในปัจจุบัน หายยากจะเรียกว่ามะเร็ง ส่วนใหญ่จะเกิดจาก เหล่า กิมิชาติทั้งสิ้น  การรักษาจะต้องกำจัดลดจำนวนสัตว์ที่อาศัยร่างกายเราก่อน  การรักษาโรคร้ายต่าง  ๆ ที่รุมเร้า จึงจะทำการรักษาการเจ็บป่วย ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น    

 กิมิชาติ (กิมิชาติ์)  พยาธิ หรือ หนอน ที่อาศัยอยู่ตามส่วนอวัยวะภายใน ร่างกายคน หรือสัตว์ ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ  กิมิชาติเหล่านี้มี ๘๐ * ชนิด และมีชื่อเรียกต่าง ๆดังนี้

๑. กิมิชาติ อาศัยเกาะกินอยู่ภายในกระเพาะอาหารมี ๗ ชนิดคือ กะตะ โอตะกะ คันทุปา ตาลหิระ  สุจิมุขะ  ปวัตนันตุ  และ สุกะตะ
๒. กิมิชาติ อาศัยเกาะกินอยู่ในสมอง กระดูก มีอยู่ 2 ชนิด คือ ยาวะ และ โสภา
๓. กิมิชาติ อาศัยเกาะกินอยู่ที่ม้าม มี ๒ ชนิด คือ กะตะ และ ราตวัตถา
๔. กิมิชาติ อาศัยเกาะกินอยู่ที่หัวใจ มี ๔ ชนิด คือ ทะนันตะ มหาทะนัตะ โลหิตะ และ มหาโลหิตะ
๕. กิมิชาติ อาศัยเกาะกินอยู่ในปิตตัง และเสมหัง มี ๓ ชนิดคือ นิลกะ อุปวะ และ ลามุขะ
๖. กิมิชาติ อาศัยเกาะกินอยู่ในกระบอกตา มี ๓ ชนิด คือ มาณะ กะตา และ ณะวะ
๗. กิมิชาติ อาศัยเกาะกินอยู่ในบุพโพ (น้ำเหลือง) มี ๓ ชนิด คือ มัญชุ มุขะ และ มิกขะละ
๘. กิมิชาติ อาศัยเกาะกินอยู่ในตับ มี ๓ ชนิด คือ วระณะ  ตะณะ และ สวะระ
๙. กิมิชาติ อาศัยเกาะกินอยู่ในพุง มี ๖ ชนิด คือ อวิชา อะธิวิชา วัตธา สิธา ทสะหะ และ มุนขะ
๑๐. กิมิชาติ อาศัยเกาะกินอยู่ในมันเหลว มี ๒ ชนิด คือ พิมันชา และ เลมขะ
๑๑. กิมิชาติ อาศัยเกาะกินอยู่ในทวารเบื้องต่ำ (ทวารหนัก ทวารเบา)  มี ๓ ชนิด คือ กิททา ภะยะ และ ปาลาตะ
๑๒. กิมิชาติ อาศัยเกาะกินอยู่ในกลางลำตัว มี ๔ ชนิด คือ โลหะมุขะ มหาโลหะมุขะ มุนะชา และ มหามุนะชา
๑๓. กิมิชาติ อาศัยเกาะกินอยู่ในปอด มี ๖ ชนิด คือ เสตะ โลหิตะ จะวะกาล สิวาจา อัคคะ และ มหาอัคคะ
๑๔. กิมิชาติ อาศัยเกาะกินอยู่ในลำไส้น้อยและลำไส้ใหญ่มี ๖ ชนิดคือ วะระสิมหา วะระนะตา มหาวะ ระนะตา สิบปา มหาสิบปา และ สันตะอันตา
๑๕. กิมิชาติ อาศัยเกาะกินอยู่ในมันข้น มี ๓ ชนิด คือ สุธาชะ สิเนหะชา และ มหาสิเนหะชา
๑๖. กิมิชาติ อาศัยเกาะกินอยู่ในบริเวณส่วนครึ่งล่างของร่างกาย ตั้งแต่สะดือถึงปลายเท้าเรียกว่า เบื้องต่ำอโธคะทวาร มี ๕ ชนิด คือ วิสรรหา สิวาระ เตชันตะ สิวะรา และ มหาสิวะรา
๑๗. กิมิชาติ อาศัยเกาะกินอยู่ในผม มี ๒ ชนิด คือ พะละวา และ มหาพะละวา
๑๘. กิมิชาติ อาศัยเกาะกินน้ำมูกอยู่ในจมูก มี ๓ ชนิด คือ ณะหาปัตระ ฉละมุคะ และ สัตะมุคะ
๑๙. กิมิชาติ อาศัยเกาะกินอยู่ในลิ้น (ชิวหา) มีอยู่ ๓ ชนิด คือ  กาละ มุกขา  และ มันนะเปละ
๒๐. กิมิชาติ อาศัยเกาะกินอยู่ใต้เล็บมือ เล็บเท้า มี ๓ ชนิด คือ เลหะ ราคะ และ อวัณณะ
๒๑. กิมิชาติ อาศัยเกาะกินอยู่ในเนื้อ และเส้นเอ็น มี ๓ ชนิด คือ กันนะ รัชชกะ และ โลหิตะ
๒๒. กิมิชาติ อาศัยเกาะกินอยู่ในลำคอ มี ๒ ชนิด คือ รัมมะหา และมหารัมมะหา
 
* จำนวนที่แจ้งไว้ในตำราในเล่มมีไม่ถึง ๘๐ ชนิด สันนิฐานว่า ท่านเจ้าของตำราน่าจะเจตนา ไม่ใส่ให้ครบจำนวน
      สาเหตุที่เราต้องรับประทานยาฆ่าพยาธิ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยในร่างกายของเรา
      อาการที่สังเกตุ ได้หนึ่งในอาการต่อไปนี้ :  เช่น  อ่อนเพลีย นอนเท่าไรไม่สดชื่น ,เวียนหัว,ไมเกรน มีปัญหาสายตา  เจ็บตาบ่อย ๆ เป็นตากุ้งยิงบ่อยๆ อาการภูมิแพ้มักมีพยาธิเกิดร่วมด้วยเสมอ   ,เป็นสิว ,ฝี, ซ้ำซากรักษายากเป็นๆ หายๆ, จนกระทั่งไส้ติ่ง หรือมะเร็ง หรือเนี้องอก เบื่ออาหาร,ขี้หนาว,มีลมในท้อง,ท้องอืด,,นอนไม่หลับหรือหลับแล้วเหมือนมีอะไรไต่ตามหน้าตามตัว  ชาปลายมือปลายเท้า ไอระคายคอ เจ็บคอมีแผลตามตัวเหมือนน้ำเหลืองเสียเป็นผื่นคัน เป็นแผลตามตัวคล้ายเอดส์ แต่ตรวจแล้วไม่มีเชื้อผู้หญิงอาจมีตกขาวร่วม  ผู้ชายอาจมีอาการเสียวแปลบๆ ในลำกล้อง การติดต่อจากอาหาร น้ำ ยุงแมลงหรือการรับประทานอาหารร่วมกันโดยไม่มีช้อนกลาง สามารถติดต่อทางได้น้ำลายหรือสารคัดหลั่ง
     การสังเกตุตัวเองว่า มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง : ไม่ใช่ต้องมีทุกอาการส่วนใหญ่จะมีอาการอ่อนเพลียร่วมด้วยเสมอ  หากปล่อยทิ้งไว้  อาจเป็นสาเหตุของโรคอื่น เช่นตาต้อ  ,ลมชัก,โลหิตจาง ไมเกรน, โรคหัวใจหรือลิ้นหัวใจรั่ว,มะเร็งตามอวัยวะต่าง ได้ทุกส่วนของร่างกาย   พยาธิไชขึ้นสมอง ,ทำลายปอด,ตับ ไต ลำไส้และหัวใจและอาการอื่น ๆ เช่นเม็ดเลือดต่ำเกิดจากเป็นพยาธิในเลือด ทำให้เลือดน้อยเกิดการอุดตัน เ)นเหตุให้อวัยวะส่วนต่าง ๆเสื่อม ได้รวดเร็ว ทำให้ร่างกายติดเชื้อชนิดต่าง ๆได้ง่าย ที่ร้ายที่สุดคือทำให้ช็อกหมดสติเสียชีวิตได้ง่าย ๆ
      ปัจจัยเสี่ยง: จากอาหาร น้ำ มด ยุงแมลง จากอาหารเช่นกุ้ง หอย ปู ปลาเนื้อสัตว์ และพักชนิดต่าง ๆ ส่วนใหญ่ จะมีพยาธิหรือไข่พยาธิปะปน  เนื้อสัตว์ ดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบ หรือสุกแล้วแต่ไข่พยาธิยังไม่ถูกทำลาย
     
น้ำ,น้ำแข็ง: จะมีพยาธิหรือไข่พยาธิปนเปื้อน   ทางที่ดีควรดื่มน้ำที่ผ่านการต้ม ไม่น้อยกว่า 30 นาที
      ยุงหรือแมลง มด หรือสัตว์ชนืดต่างที่มีพยาธิอาศัยอยู่: ชนิดต่าง ๆ เมื่อกัดหรือเกาะมนุษย์ สามารถแพร่พยาธิ สู่ร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ได้ง่าย ๆ ตัวอย่างเช่น แมลงที่ตอมไฟบินชนบริเวรเปลือกตาจะเป้นรอยไหม้ ถ้าเอายาฆ่าพยาธิเด็กชนิดน้ำทาบริเวณรอบผิวหนังบริเวณที่ถูกแมลงชนรอยที่เกิดขึ้นจะหายได้อย่างรวดเร็วเพราะจุลชีพที่มากับแมลงจะถูกทำลาย ,หรือกรณีที่โดนริ้นหรือยุงตัวเล็กกัดจะมีอาการเหมือนประดงไฟ หรือประดงแรด, หรือประดงมด เป็นต้น ในชื่อปัจบันคือผื่นและตุ่มต่างๆตามผิวหนังเพราะพยาธิไปฝังตัว, 
      เอกสารอ้างอิงที่มา :  หนังสือชุดวรรณกรรมหายาก แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ : ภูมิปัญญาทางการแพทย์และมรดกทางวรรณกรรมของชาติ โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ   องค์การค้าของ สกสค. จัดพิมพ์จำหน่าย พิมพ์ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๑

      เอกสารอ้างอิง : รวมรวมจาก พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกายมหานิทเทส เล่ม ๕ ภาค ๑ หน้าที่ ๒๔๐-๒๔๒
และพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕

ประสบการณ์จากผู้ป่วยรวบรวมโดย:  อรรณพ ผลบุณยรักษ์ 

 http://www.healthbe1st.com   

email : annoppb@gmail.com , annoppb@hotmail.com   วิสิฐเภสัช  เลขที่ ๒ สามแยกถนนบนเมือง, ตำบลท่าหิน ,อำเภอเมือง ,จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐ โทร. ๐๘-๑๖๒๗-๙๙๘๖   ๐๘-๓๐๑๒-๔๖๔๔ แฟกซ์  ๐๓-๖๖๘-๑๕๐๔

ตัวอย่าง

พยาธิบริเวณศรีษะ หน้าและลำตัว 
 ผม มีลูกค้า ชายไทย อายุประมาณ50 ปี สมมุติชื้อว่านายดำ ที่ป่วยจากอาการคันทั้งตัวเป็นแผลเต็มไปหมด ลูกค้าเข้ามาด้วยการใช้ผ้าปิดหน้า และแจ้งว่ามีอาการคัน จากการซักประวัติ ทราบว่ารักษาไปทัวแล้วไม่ดีขึ้น จากการพดคุยได้มีการตรวจเชื้อจากโรงพยาบาลแล้วไม่มีเชื้อ HIV.  จากการซักประวัติถึงความเป็นอยู่และอาหารการกิน ทราบว่าลูกค้าชอบอาหารทะเลเช่นกุ้งหอยปู ปลา รวมทั้งปลาน้ำจืด รวมทั้งไปทำงานในภาคใต้ (ซึ่ง
อาจโดนริ้นดำ หรือยุงแมลงกัดร่างกาย) ด้วย  ลูกค้าขอซื้อยาแก้คัน และได้อธิบายถึงการเกิดของพยาธิ เกิดจากอาหารเช่น เนื้อสัตว์ ผัก น้ำ ยุงและแมลง ลูกค้า  ได้ขอซื้อยา ฆ่าพยาธิ ไปรับประทานจำนวน 2 สัปดาห์  3 วันแรก ลูกค้าได้มาแจ้งให้ทราบว่ามีอาการคลื่นใส้(เนื่องจากพยาธิได้ตายเป็นจำนวนมากในท้อง )และ ได้อาเจียร พยาธิ ออกจากท้องทางปากจำนวนมากเป้นกองใหญ่  ต่อมาลูกค้าได้รับประทานยาฆ่าพยาธิ เป็นช่วง ๆ รับประทาน 20 วันหยุด 20 วัน และอาการดีขึ้น ตามลำดับ ปัจจุบันแผลบริเวณลำตัวและศรีษะ หายถึง 90 เปอร์เซนต์  การไปไหนมาไหน ไม่ต้องใช้ผ้าคลุมปิดหน้า จากนั้นได้แนะนำให้นายนายดำ ดืมน้ำต้มงดอาหารที่ จะก่อให้รับพยาธิหรือไข่พยาธิเพิ่มเข้าร่างกาย รับประทานสมุนไพรเช่น ฟ้าทะลายโจรเพื่อลดการแบ่งตัวของพยาธิ และขับสารพิษออกจากตับ รวมทั้งเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานให้กับเม็ดเลือดขาว รับประทานวิตามินซี  สาหร่ายเกลียวทอง ปัจจุบันนายดำยังกินยาฆ่าพยาธิ เป็นช่วง ๆ เพื่อควบคุมจำนวนพยาธิและไข่พยาธิในร่างกาย นายดำมีความสุขที่ได้เดินไปไหนมาไหนกับภรรยาแสนสวย ได้อย่างไม่อายใคร อีกต่อไป  ขณะนี้กำลังคิดจะไปทำมาหากินทางภาคใต้ต่อไป.. ?
 

ตัวอย่าง

พยาธิที่ลูกตา 
 ลูกค้าอีกรายหนึ่งเป็นข้าราชการสตรีสูงอายุวัยเกษียณ สมมุติชื่อว่าอาจารย์  มีอาการเคืองตาแวบ ๆ เตรียมจะไปทำเลสิคตา และแวะพูดคุยเรื่องความทุกข์ ที่จะไปทำ เลสิค อีกสองสัปดาห์   ได้พูดคุยถึงเรื่องพยาธิให้ฟัง อาจารย์ได้ขอซื้อยาฆ่าพยาธิไปรับประทาน 24 เม็ด   สองวันต่อมาอาจารย์แจ้งให้ทราบว่ามีเส้น ๆ คลายขนแมวไหลออกมาจาก ตา และไหลเพิ่มออกมาเรื่อย ๆ สุดท้ายมีลักษณะเป็นตัวดิ้นได้ อาจารย์ได้มาบอกเล่าให้ฟัง ปัจจุบัน อาจารย์ ไม่ได้ไปทำเลสิค ดวงตาของอาจารย์ ก็มองเห็นปกติดีได้แนะนำให้อาจารย์ ดืมน้ำต้ม งดอาหาร กุ้งหอยปูปลาชั่วคราว ที่จะไม่ก่อให้อาจารย์รับไข่พยาธิเพิ่ม  โดยรับประทานสมุนไพรเช่น ฟ้าทะลายโจรเพื่อลดการแบ่งตัวของพยาธิ และขับสารพิษออกจากตับ รวมทั้งเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานให้กับเม็ดเลือดขาว  เนื่องจากพยาธิเกิดได้ง่าย ปัจจุบันอาจารย์ก็ยังรับประทานยาฆ่าพยาธิเป็นช่วง. ๆเพื่อสุขภาพ

ตัวอย่าง

พยาธิทีข้อเข่า
 ลูกค้าอีกรายหนึ่งเป็นแม่ค้า สมมุติชื่อว่าพี่อ้วน  มีอาการปวดเข่าและเจาะเข่ามาแล้ว และแวะพูดคุยเรื่องความทุกข์ ที่ทรมาน มานานหลังจากที่เจาะเข่า ไม่สามารถนั่งได้ ได้พูดคุยถึงเรื่องพยาธิให้ฟังพี่อ้วนได้ขอซื้อยาฆ่าพยาธิไปรับประทาน 24 เม็ด พร้อมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น สัปดาห์วันต่อมาพี่อ้วนแจ้งให้ทราบว่าหายปวดเข่าและเป็นปกติดีแล้ว สามารถนั่งขายของได้

ตัวอย่าง

พยาธิในหลอดลม
 ลูกค้าอีกรายหนึ่งเป็นชาวนา สมมุติชื่อว่าลุงเย็น  มีอาการไอมานาน และแวะพูดคุยเรื่องความทุกข์ ที่ทรมาน มานาน ได้พูดคุยถึงเรื่องพยาธิให้ฟังพี่อ้วนได้ขอซื้อยาฆ่าพยาธิไปรับประทาน 24 เม็ด อีกสัปดาห์ต่อมาญาติลงเย็นแจ้งให้ทราบว่าหายไอและเป็นปกติดีแล้ว

ตัวอย่าง

พยาธิที่ผิวหน้า
 ลูกค้าอีกรายหนึ่งเป็นนักศึกษา สมมุติชื่อว่าน้องนุช  มีอาการผิวหน้าอักเสบมานานรักษาหมดไปเป็นหมื่นแล้ว และแวะพูดคุยเรื่องเรียน ได้พูดคุยถึงเรื่องพยาธิให้ฟังน้องนุชได้ขอซื้อยาฆ่าพยาธิไปรับประทาน 12 เม็ด อีกสัปดาห์ต่อมาน้องนุชได้มาซื้อเพิ่มแจ้งให้ทราบว่าผิวหน้ายุบหายรวดเร็วตอนนี้เพืยงรักษารอยสีเข็มของแผลโดยใช้ สครับและครีมบำรุงผิวจากมะพร้าวตอนนี้สีผิวจางจนเกือบปกติแล้ว

ตัวอย่าง

พยาธิที่บริเวณพังพืดแขน
 ลูกค้าอีกรายหนึ่งเป็นแม่ค้ามุติชื่อว่าน้องแฟง มีอาการปวดแขนาอักเสบมานานรักษาได้แวะมาซื้อยาแก้ปวด และแวะพูดคุยเรื่องที่หมอนัดไปผ่าพังพืดที่แขน น ได้พูดคุยถึงเรื่องพยาธิให้ฟังน้องแฟงได้ขอซื้อยาฆ่าพยาธิไปรับประทาน 12 เม็ด อีกสองสัปดาห์ต่อมาน้องแฟงได้มาแจ้งว่าหมอผ่าพังพืดพบพยาธิอาศัยอยู่ในพังพืด

 

รวบรวมโดย พท.ภ อรรณพ  ผลบุณยรักษ์

email : annoppb@gmail.com , annoppb@hotmail.com   วิสิฐเภสัช  เลขที่ 2 สามแยกถนนบนเมือง ตรงข้ามห้างทอง ทองไทยและทองสากลชัย ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทร 08-1627-9986   แฟกซ์  03-668-1504

 
สุขภาพดีได้ด้วยการแพทย์แผนไทย

"บุณยรักษ์ยาไทย " ร้านขายยาแผนโบราณ ร่วมสมัยที่จังหวัดลพบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์ การสืบทอดนวดจับเส้นศาสตร์อาจารย์หวน สังข์พราหมณ์
การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย article
"อังกาบ" ต้อยติ่ง ประโยชน์เลอค่าทั้งต้นใช้เป็นยาขับปัสสาวะ, เบาหวาน, ลดไข้, ยาแก้ปวด ลดการปวด - เสียว, ดับร้อนในกระหายน้ำและใช้ล้างพิษ รวมถึงช่วยเพิ่มความกระชุ่มกระชวยสดชื่นและฟื้นฟูสมรรถนะชายหญิง อย่ามองข้ามว่าเป็นเพียง แค่วัชพืช article
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับตำราพระโอสถพระนารายณ์
การใช้นำมันมะพร้าวในการดูแลสุขภาพ ต้านโรค article
การใช้สาหร่ายสไปรูลินา "สาหร่ายเกลียวทอง" "สาหร่ายเกลียวทองของแมกซ์ไลฟ์ " ในการฟื้นฟูสุขภาพ ต้านโรค article
ทงกัตอาลี ปลาไหลเผื่อกหรือไม้เท้าฤาษีของขวัญ จากสรวงสวรรค์เพื่อ เหล่าชายชาตรีและสตรีเพื่อชะลอชรา กระตุ้นความสดชื่นของบุรุษและสตรีเพศ
การใช้ไมโครเวฟอบแห้งและฆ๋าเซื้อโรคในดินและไข่พยาธิในงานสมุนไพรไทย น่าสนใจฆ่าเชื้อได้ดี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

healthbe1st.com
Visitbhesaj , Bonmueng Road ,Thahin ,Aumphurmueng
Lopburi ,15000 ,Thailand
Tel. 08-1627-9986 , โทรสาร.03-668-1504
Email: annoppb@gmail.com
Website; http://www.healthbe1st.com