ReadyPlanet.com
dot
dot

dot


ข่าวสารสภาการแพทย์แผนไทย
ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ รู้ทันเรื่องมะเร็ง กับคู่มือวิชาการโรคมะเร็งและผลงานวิชาการ ศูนย์มะเร็งลพบุรี
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เที่ยวจังหวัดลพบุรี  "เที่ยวเมืองไทย ใกล้กรุงเทพ"
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
helthbe1st.comเฮลธ์บีเฟิร์สท ,จำหน่ายยาแผนปัจจุบัน ,ยาฆ่าพยาธิ,สมุนไพร,ฟ้าทะลายโจร,มะระขี้นก,เพชรสังฆาต,มะรุม,กวาวเครือแดง,กวาวเครือขาว,เห็ดหลินจือแคปซูล,การ์ซีเนีย,เถาเอ็นอ่อน,อาหารเสริม ของMEGA,โอกามิกซ์,หรือวิตามินซีวิสทร้าอะเซโรลาเชอรี


ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย จังหวัดลพบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษา แพทย์แผนไทย และโรงเรียนนวดแผนไทยวัดชีป่าสิตาราม ลพบุรี article

     ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยวัดชีป่าสิตารามจังหวัดลพบุรี ร่วมกับโรงเรียนนวดแผนไทยวัดชีป่าสิตาราม ลพบุรี เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนหลักสูตรต่างๆในสาขาการแพทย์แผนไทย (เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์) เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนหลักสูตรต่างๆ คุณสมบัติ ผู้เข้าเรียน อายุไม่น้อยกว่า  18 ปี บริบูรณ์  ความรู้อย่างน้อยอ่านออกเขียนได้  อนึ่งเนื่องจากหลักสูตรข้างต้นจะต้องมีการรับมอบตัวศิษย์ก่อนเริ่มเรียนและผู้ที่สมัครและมอบตัวศิษย์ไม่ทันตามกำหนดเวลาข้างต้นสามารถ ลงทะเบียนแสดงความจำนง ไว้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมเข้าชั้นเรียนในปีถัดไปได้ ด้วยในปัจจุบัน ทางสภาวิชาชีพแพทย์แผนไทย อยู่ระหว่าง การเตียมการเรื่องระเบียบคำสั่งต่าง ๆ จึงต้องชะลอการรับ นักศึกษาใหม่ในหลักสูตรการแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมไทย เวชกรรมไทย นวดไทย 800 ชั่วโมง และผดุงครรถ์ไทยไปพลางก่อน  ซึ่งขณะนี้ คงรับสมัครเพียงหลักสูตรระยะสั้น เท่านั้น

     1.) ในสาขาการแพทย์แผนไทย 4 หลักสูตรคือ: --
(โดยเฉพาะ 4 หลักสูตรต่อไปนี้คือ 1.หลักสูตรเภสัชกรรม ไทย, 2. หลักสูตรเวชกรรมไทย, 3. หลักสูตรการผดุงครรภ์ไทย 4. หลักสูตรการนวดไทย 800 ชั่วโมง, เปิดรับสมัครตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน 56 ถึง 26 ธันวาคม 56 ,เนื่องจากหลักสูตรข้างต้นจะต้องมีการรับมอบตัวศิษย์ก่อนเริ่มเรียนและผู้ที่สมัครไม่ทันตามกำหนดเวลาข้างต้นสามารถ ลงทะเบียนแสดงความจำนง ไว้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมเข้าชั้นเรียนในปีถัดไปได้)
     1. เภสัชกรรมไทยเรียนเฉพาะวันเสาร์ 2 ปีค่าลงทะเบียนปีละ 6,000 บาทหลักสูตรเรียนจบแล้วสามารถไปสอบเพื่อรับใบประกอบโรคศิลปะหรือรับประกาศนียบัตรเพื่อไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (ม.ส.ธ.) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
    2. เวชกรรมไทยเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ 3 ปีค่าลงทะเบียนปีละ 6,000 บาทหลักสูตรเรียนจบแล้วสามารถไปสอบเพื่อรับใบประกอบโรคศิลปะหรือรับประกาศนียบัตรเพื่อไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (ม.ส.ธ.) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
    3. หลักสูตรการผดุงครรภ์ไทยเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ 1 ปีค่าลงทะเบียน 6,000 บาทเรียนจบแล้วสามารถไปสอบเพื่อรับใบประกอบไทยโรคศิลปะสาขาการผดุงครรภ์ไทย
    4. หลักสูตรการนวดไทย 800 ชั่วโมงเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ 2 ปีค่าลงทะเบียนปีละ 6,000 บาทเรียนจบแล้วสามารถไปสอบเพื่อรับใบประกอบโรคศิลปะสาขาการนวดไทยเพื่อไปประกอบอาชีพผู้ที่เรียนสำเร็จตามหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขทางศูนย์ฯมีสื่อการเรียนการสอนครบครันดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเชี่ยวชาญประสบการณ์สูงห้องเรียนติดเครื่องปรับอากาศมีสถานที่ฝึกงานอย่างเป็นระบบผู้อยู่ต่างจังหวัดมีหอพักชั่วคราวให้ด้วยทุกๆหลักสูตรผู้ที่เรียนสำเร็จสามารถไปประกอบอาชีพได้ตามกฎหมาย
    2.) หลักสูตรระยะสั้น 3 หลักสูตรคือ: --
    เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนหลักสูตรต่างๆในสาขาการแพทย์แผนไทยดังนี้ (หลักสูตรต่อไปนี้สามารถลงทะเบียนแสดงความจำนงไว้ล่วงหน้าได้  
คุณสมบัติ ผู้เข้าเรียน อายุไม่น้อยกว่า  18 ปี บริบูรณ์  ความรู้อย่างน้อยอ่านออกเขียนได้ )
   1. หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (นวดไทย) ระยะเวลาการอบรม 372 ชั่วโมงเรียน 3 เดือนค่าลงทะเบียน6,000 บาท (พร้อมหนังสือและอุปกรณ์การเรียน)  เปิดเรียนภาค รอบที่สาม  วันที่  8 สิงหาคม 2556
   2. หลักสูตรการนวดเท้าเพื่อสุขภาพระยะเวลาการอบรม 60 ชั่วโมงเรียน 10 วันค่าลงทะเบียน6,000 บาท (พร้อมหนังสือและอุปกรณ์การเรียน)6,000 บาท (พร้อมหนังสือและอุปกรณ์การเรียน)
   4. หลักสูตรการนวดตอกเส้น ระยะเวลาการอบรม 60 ชั่วโมงเรียน 10 วันค่าลงทะเบียน 6,000 บาท (พร้อมหนังสือและอุปกรณ์การเรียน)
   ผู้ที่เรียนสำเร็จตามหลักสูตร จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนวดไทยวัดชีป่าสิตารามทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีสื่อการเรียนการสอนครบดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเชี่ยวชาญประสบการณ์สูงห้องเรียนติดเครื่องปรับอากาศมีสถานที่ฝึกงานอย่างเป็นระบบผู้อยู่ต่างจังหวัดมีหอพักชั่วคราวให้ด้วย
ทุกๆหลักสูตรผู้ที่เรียนสำเร็จสามารถไปประกอบอาชีพได้ตามกฎหมาย
     ทุกหลักสูตรเปิดรับสมัครทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไประหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย ลพบุรีและโรงเรียนนวดแผนไทยวัดชีป่าสิตาราม ลพบุรี โทร. 03-661-2911,แฟ็กซ์.03- 642- 5221 มือถือ 094-959- 3924  คุณกิตติภรณ์ (โย) 
    ตารางการเรียนการสอน ของ ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย จังหวัดลพบุรี
    - วันเสาร์ เภสัชกรรม 
    - วันเสาร์ นวดไทย      800  ชั่วโมง
    - วันเสาร์ผดุงครรภ์ไทย
    - เสาร์และอาทิตย์ นวดไทย372 ชั่วโมง,นวดเท้าเพื่อสุขภาพ,นวดน้ำมันตามธาตุเจ้าเรื่อน,นวดตอกเส้น
    - วันอาทิตย์ เวชกรรมไทย

 
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่ายแพทย์แผนไทยจังหวัดลพบุรี

สถาบันหรือสถานพยาบาล ทีสภาการแพทยแผนไทยรับรอง
"ทำไมผู้ที่คิดจะเปิดร้านนวดไทยเพื่อสุขภาพจึงต้องเรียนหลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(นวดไทย) 372 ชั่วโมง "
มารู้จัก โรงเรียนนวดแผนไทยวัดชีป่าสิตามราม ( Wat Shepasitaram Thai Traditional Massage School )
การฝึกงานของนักศึกษาแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต ที่ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยวัดชีป่าสิตาราม จังหวัดลพบุรี article
การเรียนนวดตอกเส้น(Tapping Line or Hammer Massage) article
รากสามสิบ ,สาวร้อยผัว , ผักชีช้าง ,ม้าสามตอน ฯ ,Shatavari,สมุนไพรพันปีของสตรี ที่ถูกลืม คุณค่าของมรดกภูมิปัญญาเหล่าบรรพชน
มฤตยู ที่มาเยือนเงียบ ๆ พยาธิใบไม้ในตับ article
ยาอายุวัฒนะ ทิพย์โอสถของบรรพชน article
ขมิ้น กับประโยชน์ล้ำค่าคู่คนไทยคู่โลก article
มะระขี้นกสูงค่าทางโภชนาการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน article
คุณค่าน่าพิศวงและประโยชน์มากมายของตำลึง article
มะรุมพืชมหัศจรรย์สารพันประโยชน์ article
ความรู้เรื่องฉลากยาและร้านขายรวมทั้งการเปิดร้านขายยา ? article
นวดไทย 25 จุดเพื่อคลายเครียด article
ลมประจำเส้นสิบกับการเกิดโรคและอาการต่างๆ article
เส้นประธานสิบ article
กายบริหารเเบบไทย ท่าฤาษีดัดตน เเละประโยชน์ article
ลักษณะการนวดแผนไทย
ประวัติการนวดแผนโบราณ article
ประวัติบรมครูชีวกโกมารภัจจ์ article
ขิงมหาโอสถอันเก่าแก่ที่คนไทยและคนเอเชียโบราณรู้จักดี
หญ้าดอกขาวสมุนไพรมากคุณค่า
น้ำส้มสายชูผสมกับน้ำผึ้ง ประโยชน์มากมาย สำหรับสุขภาพ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

healthbe1st.com
Visitbhesaj , Bonmueng Road ,Thahin ,Aumphurmueng
Lopburi ,15000 ,Thailand
Tel. 08-1627-9986 , โทรสาร.03-668-1504
Email: annoppb@gmail.com
Website; http://www.healthbe1st.com